Olympic Sinh Viên 2021 - Không chuyên - Mã hóa

View as PDF

Submit solution

Points: 0.10 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 1G

Problem source:
Olympic Sinh Viên
Problem type
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

In case the statement didn't load correctly, you can download the statement here: Statement


Comments

Please read the guidelines before commenting. • 0
  wipad0310  commented on Jan. 15, 2024, 3:02 p.m.

  T_T Sao mình làm mà có 15 test output bị thiếu mất 1 số so với đáp án thế nhỉ ??


 • 37
  Gao_Pink  commented on Nov. 14, 2022, 8:51 a.m.

  * ~Thấy~ ~hay~ ~cho~ ~xin~ ^ ~nha~ ~!!!~ *

  • Dễ thấy : Nếu ~A~%~K~ = ~0~ thì đáp án luôn là từ đoạn ~L~ ~=>~ ~R~

  • Ngược lại ta phải cần tìm ~X~ nhỏ nhất sao cho ~(X*A)~%~K~ = ~0~ .

  • Như vậy số ~S~ cần tìm có dạng ~X*P~ , ta chỉ cần đếm xem có bao nhiêu số ~P~ thỏa mãn ~L~ ~<=~ ~X*P~ ~<=~ ~R~ .

  • Để tìm ~X~ ta chỉ cần dùng ~K/GCD(A,K)~.


 • 29
  DyIuWhite  commented on Oct. 21, 2022, 12:31 a.m.

  bài này dùng công thức sao vẫn sai nhỉ ??


  • -4
   hh123123  commented on Oct. 21, 2022, 8:31 a.m.

   Vì công thức không đúng đó mà