Problem list

ID Problem ▴ Category Points % AC # AC
hello23_e Ba Cây Bīngqílín Bedao Contest 1.20 5.9% 44
voi24_three Ba đường truyền điện Chưa phân loại 0.00 2.3% 12
lspalin Bậc Palindrome OI Style 0.95 46.2% 6
qtancol Bậc thầy pha chế rượu ICPC 0.94 42.9% 9
thbac Bacteria OI Style 1.90 15.4% 34
kmp_badnum Bad Numbers Educational 0.01 6.3% 11
vbgrass Bãi cỏ ngon nhất OI Style 0.06 58.4% 1114
voi24_noel Bài tập đêm giáng sinh Chưa phân loại 0.00 3.1% 3
vosseven Bài toán số 7 OI Style 0.27 40.5% 328
vnoicup23_r3_e Balls and Holes VNOI Cup 0.90 6.0% 26
pchess4 Bàn cờ OI Style 1.63 9.5% 5
bwchess Bàn cờ trắng đen TST Training 1.00 24.3% 7
bchess Bàn cờ tướng OI Style 0.54 58.0% 38
kplank Bán dừa OI Style 0.21 25.5% 652
ktreec Bán hàng OI Style 0.82 22.2% 71
mpigs Bán lợn ICPC 1.43 41.9% 12
c11trcnt Bắn máy bay OI Style 0.30 49.1% 290
domino88 Bản đồ DOMINO ICPC 1.05 44.4% 6
rmq_board Bảng Educational 1.00 16.1% 69
tcocolor Bảng màu OI Style 1.63 28.6% 2
c11touch Bảng ô vuông OI Style 0.36 33.2% 50
bgboard Bảng số OI Style 0.60 13.6% 66
qbstar Bảng số hình sao ICPC 1.60 33.3% 1
dhtable Bảng thông tin điện tử OI Style 1.45 7.6% 15
dhtable2 Bảng thông tin điện tử OI Style 0.67 32.5% 42
baove Bảo vệ ICPC 0.22 42.5% 261
nkguard Bảo vệ nông trang OI Style 0.14 41.6% 1014
tst18_g Bảo vệ thành phố Team Selection Test 0.01 5.6% 1
alert Báo động đỏ ICPC 0.95 35.5% 21
baricavn BARICA OI Style 0.32 38.9% 106
hspc14l Bất lặp ICPC 0.46 20.1% 25
lites Bật đèn OI Style 0.18 39.0% 779
beadsnb Beads OI Style 0.53 36.2% 465
hello22_flowers Bedao FLOWERS Hay Không? Hay Hay Bedao Contest 0.30 35.3% 440
bedao_g01_distr Bedao Grand Contest 01 - DISTR Bedao Contest 0.90 39.3% 58
bedao_g01_kprime Bedao Grand Contest 01 - KPRIME Bedao Contest 0.90 41.0% 400
bedao_g01_seqgame Bedao Grand Contest 01 - SEQGAME Bedao Contest 0.90 45.5% 289
bedao_g02_litpath Bedao Grand Contest 02 - LITPATH Bedao Contest 0.90 60.5% 84
bedao_g02_muldiv Bedao Grand Contest 02 - MULDIV Bedao Contest 0.90 25.0% 221
bedao_g02_schedule Bedao Grand Contest 02 - SCHEDULE Bedao Contest 0.90 26.5% 35
bedao_g02_zenbeo Bedao Grand Contest 02 - ZENBEO Bedao Contest 0.90 34.2% 53
bedao_g03_bonpair Bedao Grand Contest 03 - BONPAIR Bedao Contest 0.90 27.5% 312
bedao_g03_diarr Bedao Grand Contest 03 - DIARR Bedao Contest 0.90 34.1% 37
bedao_g03_strcom Bedao Grand Contest 03 - STRCOM Bedao Contest 0.90 55.8% 27
bedao_g03_three Bedao Grand Contest 03 - THREE Bedao Contest 0.90 30.0% 598
bedao_g04_nand Bedao Grand Contest 04 - NAND Bedao Contest 0.90 80.0% 10
bedao_g04_refi Bedao Grand Contest 04 - REFI Bedao Contest 0.90 51.9% 48
bedao_g04_regra Bedao Grand Contest 04 - REGRA Bedao Contest 0.90 62.9% 31
bedao_g04_sudi Bedao Grand Contest 04 - SUDI Bedao Contest 0.90 33.3% 182
bedao_g04_zeze Bedao Grand Contest 04 - ZEZE Bedao Contest 0.90 47.2% 558