Problem list

ID Problem ▴ Category Points % AC # AC
icpc21_regional_a Awesome MST Problem ICPC 1.90 10.7% 4
hello23_e Ba Cây Bīngqílín Bedao Contest 1.20 5.1% 35
lspalin Bậc Palindrome OI Style 0.95 30.0% 3
qtancol Bậc thầy pha chế rượu ICPC 0.94 36.4% 4
icpc21_regional_b Backbone Network ICPC 0.30 62.7% 188
thbac Bacteria OI Style 1.90 17.0% 21
vbgrass Bãi cỏ ngon nhất OI Style 0.06 58.1% 717
vosseven Bài toán số 7 OI Style 0.27 37.9% 209
pchess4 Bàn cờ OI Style 1.63 9.3% 3
bwchess Bàn cờ trắng đen TST Training 1.00 24.3% 7
bchess Bàn cờ tướng OI Style 0.54 65.1% 32
kplank Bán dừa OI Style 0.21 24.8% 381
ktreec Bán hàng OI Style 0.82 22.9% 41
mpigs Bán lợn ICPC 1.43 58.3% 6
c11trcnt Bắn máy bay OI Style 0.30 50.8% 187
domino88 Bản đồ DOMINO ICPC 1.05 71.4% 3
rmq_board Bảng Educational 2.00 16.2% 48
tcocolor Bảng màu OI Style 1.63 50.0% 1
c11touch Bảng ô vuông OI Style 0.36 31.8% 43
bgboard Bảng số OI Style 0.60 12.1% 40
qbstar Bảng số hình sao ICPC 1.60 0.0% 0
dhtable Bảng thông tin điện tử OI Style 1.45 8.3% 12
dhtable2 Bảng thông tin điện tử OI Style 0.67 32.6% 26
baove Bảo vệ ICPC 0.22 43.8% 179
nkguard Bảo vệ nông trang OI Style 0.14 42.9% 587
alert Báo động đỏ ICPC 0.95 19.4% 6
baricavn BARICA OI Style 0.32 41.2% 74
hspc14l Bất lặp ICPC 0.46 20.2% 16
lites Bật đèn OI Style 0.18 37.3% 450
beadsnb Beads OI Style 0.53 42.0% 343
hello22_flowers Bedao FLOWERS Hay Không? Hay Hay Bedao Contest 0.30 33.7% 377
bedao_g01_distr Bedao Grand Contest 01 - DISTR Bedao Contest 0.90 48.8% 35
bedao_g01_kprime Bedao Grand Contest 01 - KPRIME Bedao Contest 0.90 49.4% 232
bedao_g01_seqgame Bedao Grand Contest 01 - SEQGAME Bedao Contest 0.90 46.0% 197
bedao_g02_litpath Bedao Grand Contest 02 - LITPATH Bedao Contest 0.90 57.6% 46
bedao_g02_muldiv Bedao Grand Contest 02 - MULDIV Bedao Contest 0.90 26.7% 140
bedao_g02_schedule Bedao Grand Contest 02 - SCHEDULE Bedao Contest 0.90 27.3% 17
bedao_g02_zenbeo Bedao Grand Contest 02 - ZENBEO Bedao Contest 0.90 30.1% 37
bedao_g03_bonpair Bedao Grand Contest 03 - BONPAIR Bedao Contest 0.90 28.7% 210
bedao_g03_diarr Bedao Grand Contest 03 - DIARR Bedao Contest 0.90 54.0% 22
bedao_g03_strcom Bedao Grand Contest 03 - STRCOM Bedao Contest 0.90 60.9% 13
bedao_g03_three Bedao Grand Contest 03 - THREE Bedao Contest 0.90 31.2% 303
bedao_g04_nand Bedao Grand Contest 04 - NAND Bedao Contest 0.90 72.7% 6
bedao_g04_refi Bedao Grand Contest 04 - REFI Bedao Contest 0.90 53.4% 25
bedao_g04_regra Bedao Grand Contest 04 - REGRA Bedao Contest 0.90 68.8% 15
bedao_g04_sudi Bedao Grand Contest 04 - SUDI Bedao Contest 0.90 41.7% 97
bedao_g04_zeze Bedao Grand Contest 04 - ZEZE Bedao Contest 0.90 45.8% 318
bedao_g05_anti Bedao Grand Contest 05 - ANTI Bedao Contest 0.90 30.8% 4
bedao_g05_gfprob Bedao Grand Contest 05 - GFPROB Bedao Contest 0.90 31.6% 20
bedao_g05_stolen Bedao Grand Contest 05 - STOLEN Bedao Contest 0.90 54.5% 6