Problem list

ID Problem ▴ Category Points % AC # AC
thbac Bacteria OI Style 1.86 4.2% 2
vbgrass Bãi cỏ ngon nhất OI Style 0.06 59.4% 463
vosseven Bài toán số 7 OI Style 0.27 37.6% 109
pchess4 Bàn cờ OI Style 1.63 42.9% 2
bwchess Bàn cờ trắng đen TST Training 1.00 24.3% 7
bchess Bàn cờ tướng OI Style 0.54 60.0% 18
kplank Bán dừa OI Style 0.21 31.3% 191
ktreec Bán hàng OI Style 0.82 18.4% 23
mpigs Bán lợn ICPC 1.43 80.0% 3
c11trcnt Bắn máy bay OI Style 0.30 52.6% 117
domino88 Bản đồ DOMINO ICPC 1.05 100.0% 2
tcocolor Bảng màu OI Style 1.63 50.0% 1
c11touch Bảng ô vuông OI Style 0.36 27.2% 25
bgboard Bảng số OI Style 0.60 10.9% 25
qbstar Bảng số hình sao ICPC 1.60 0.0% 0
dhtable Bảng thông tin điện tử OI Style 1.45 21.1% 8
dhtable2 Bảng thông tin điện tử OI Style 0.67 39.3% 11
baove Bảo vệ ICPC 0.22 44.6% 107
nkguard Bảo vệ nông trang OI Style 0.14 47.3% 306
alert Báo động đỏ ICPC 0.95 17.4% 3
baricavn BARICA OI Style 0.32 49.5% 42
hspc14l Bất lặp ICPC 0.46 22.9% 10
lites Bật đèn OI Style 0.18 35.9% 249
beadsnb Beads OI Style 0.53 43.5% 217
hello22_flowers Bedao FLOWERS Hay Không? Hay Hay Bedao Contest 0.30 32.8% 314
bedao_g01_distr Bedao Grand Contest 01 - DISTR Bedao Contest 0.90 54.5% 17
bedao_g01_kprime Bedao Grand Contest 01 - KPRIME Bedao Contest 0.90 62.4% 98
bedao_g01_seqgame Bedao Grand Contest 01 - SEQGAME Bedao Contest 0.90 46.7% 85
bedao_g02_litpath Bedao Grand Contest 02 - LITPATH Bedao Contest 0.90 50.0% 15
bedao_g02_muldiv Bedao Grand Contest 02 - MULDIV Bedao Contest 0.90 24.3% 43
bedao_g02_schedule Bedao Grand Contest 02 - SCHEDULE Bedao Contest 0.90 28.6% 5
bedao_g02_zenbeo Bedao Grand Contest 02 - ZENBEO Bedao Contest 0.90 31.3% 9
bedao_g03_bonpair Bedao Grand Contest 03 - BONPAIR Bedao Contest 0.90 31.6% 106
bedao_g03_diarr Bedao Grand Contest 03 - DIARR Bedao Contest 0.90 45.9% 14
bedao_g03_strcom Bedao Grand Contest 03 - STRCOM Bedao Contest 0.90 70.0% 7
bedao_g03_three Bedao Grand Contest 03 - THREE Bedao Contest 0.90 31.3% 157
bedao_g04_nand Bedao Grand Contest 04 - NAND Bedao Contest 0.90 62.5% 4
bedao_g04_refi Bedao Grand Contest 04 - REFI Bedao Contest 0.90 51.7% 12
bedao_g04_regra Bedao Grand Contest 04 - REGRA Bedao Contest 0.90 85.7% 10
bedao_g04_sudi Bedao Grand Contest 04 - SUDI Bedao Contest 0.90 49.2% 42
bedao_g04_zeze Bedao Grand Contest 04 - ZEZE Bedao Contest 0.90 43.5% 189
bedao_g05_anti Bedao Grand Contest 05 - ANTI Bedao Contest 0.90 14.3% 1
bedao_g05_gfprob Bedao Grand Contest 05 - GFPROB Bedao Contest 0.90 37.8% 11
bedao_g05_stolen Bedao Grand Contest 05 - STOLEN Bedao Contest 0.90 50.0% 5
bedao_g05_tnv Bedao Grand Contest 05 - TNV Bedao Contest 0.90 52.2% 10
bedao_g06_frequency Bedao Grand Contest 06 - FREQUENCY Bedao Contest 0.90 28.0% 5
bedao_g06_function Bedao Grand Contest 06 - FUNCTION Bedao Contest 0.90 0.0% 0
bedao_g06_lds Bedao Grand Contest 06 - LDS Bedao Contest 0.90 35.0% 50
bedao_g06_solo Bedao Grand Contest 06 - SOLO Bedao Contest 0.90 30.6% 10
bedao_g06_spime Bedao Grand Contest 06 - SPIME Bedao Contest 0.90 51.6% 14