Báo động đỏ

View as PDF

Submit solution

Points: 0.95 (partial)
Time limit: 0.38s
Memory limit: 512M
Input: stdin
Output: stdout

Problem type
Allowed languages
C, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch

Thế giới những năm ~2077~ hình thành nên ~2~ thái cực rõ ràng, các nước hoặc là đi theo con đường Chủ Nghĩa Xã Hội hoặc là theo Tư Bản Chủ Nghĩa. Khởi xướng nên các luồng tư tưởng này là ~2~ nước Lào và Campuchia . Lào và ~1~ số nước thân Lào theo đường lối Xã Hội Chủ Nghĩa còn Campuchia và ~1~ số nước thân Campuchia theo Tư Bản Chủ Nghĩa. Như ta đã biết nền kinh tế các năm trong tương lai là nền kinh tế tri thức và của các mối quan hệ. Nếu trước đây ~2~ nước ~X~ và ~Y~ có quan hệ kinh tế là ~Z~ tỉ đôla với nhau và giờ ~X~ theo CNXH còn ~Y~ theo TBCN thì ~2~ nước này sẽ cắt đứt mối quan hệ kinh tế với nhau, đối với nền kinh tế thế giới thì thực sự là ~1~ tổn thất lớn, còn nếu ~2~ nước cùng đi theo cùng ~1~ con đường chính trị thì mối quan hệ đó vẫn được duy trì. Tuy nhiên năm nay mới là năm ~2007~ vì thế mới chỉ có Lào, các nước thân Lào là theo CNXH và Campuchia và các nước thân Campuchia theo TBCN, còn lại các nước vẫn theo con đường trung lập và tới năm ~2077~ họ mới chọn TBCN hay là XHCN.

Biết bạn rất giỏi lập trình , các chuyên gia thuộc Liên Hợp Quốc muốn nhờ bạn hãy lập trình tính xem tới năm ~2077~ thì trong tình huống tốt nhất thì Tổng Giá Trị Kinh Tế Toàn Cầu là bao nhiêu? Biết rằng Tổng Giá Trị Kinh Tế Toàn Cầu được tính bằng tổng giá trị các mối quan hệ kinh tế giữa các nước trên thế giới .

Input

  • Dòng ~1~: Số nguyên dương ~N~ ~\left( 1 \leq N \leq 200 \right)~ là số lượng các quốc gia trên thế giới , các quốc gia được đánh số thứ tự từ ~1~ đến ~N~.
  • Dòng ~2~: Số nguyên dương ~L~ là các nước tính tới thời điểm hiện tại đang theo CNXH .
  • Dòng ~3~: Gồm ~L~ số nguyên dương là chỉ số của các nước đang theo CNXH.
  • Dòng ~4~: Số nguyên dương ~C~ là các nước tính tới thời điểm hiện tại đang theo TBCN.
  • Dòng ~5~: Gồm ~C~ số nguyên dương là chỉ số của các nước đang theo TBCN.
  • Dòng ~6~ : Số nguyên dương ~M~ ~\left( 1 \leq M \leq \dfrac{N(N-1)}{2} \right)~ là số quan hệ kinh tế giữa các nước trên thế giới.
  • ~M~ dòng tiếp theo , dòng thứ ~i~ gồm ~3~ số nguyên dương ~X_i~ ~Y_i~ ~Z_i~ ~\left( 1 \leq X_i \ne Y_i \leq N,\text{ } 1 \leq Z_i \leq 1000 \right)~ mô tả 1 mối quan hệ kinh tế.

Output

  • Dòng ~1~: Số nguyên dương ~K~ là Tổng Giá Trị Kinh Tế Toàn Cầu trong tình huống tốt nhất và số nguyên dương ~T~ là số nước theo XHCN trong tình huống đó.
  • Dòng ~2~: Ghi ra chỉ số của ~T~ nước theo CNXH trong tình huống tốt nhất đó.
  • Nếu có nhiều phương án thì chỉ ra phương án mà có số lượng nước theo CNXH là nhiều nhất.

Sample Input

3
1
1
1
3
1
1 2 10

Sample Output

10 2
1 2

Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.