Bản đồ DOMINO

View as PDF

Submit solution


Points: 1.05 (partial)
Time limit: 3.0s
Memory limit: 512M
Input: stdin
Output: stdout

Problem type
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

Bộ bài domino gồm ~28~ quân đánh số từ ~1~ đến ~28~. Mỗi quân bài là một thanh hình chữ nhật được chia làm hai hình vuông bằng nhau. Trong đó người ta ghi các số từ ~0~ (để trống) đến ~6~ bằng cách trổ các dấu tròn trắng. Dưới đây liệt kê ~28~ quân bài domino: $$\begin{array}{llll} \mbox{Số tt} & \mbox{Quân bài} & \mbox{Số tt} & \mbox{Quân bài} \\ 01 & 0/0 & 15 & 2/3 \\ 02 & 0/1 & 16 & 2/4 \\ 03 & 0/2 & 17 & 2/5 \\ 04 & 0/3 & 18 & 2/6 \\ 05 & 0/4 & 19 & 3/3 \\ 06 & 0/5 & 20 & 3/4 \\ 07 & 0/6 & 21 & 3/5 \\ 08 & 1/1 & 22 & 3/6 \\ 09 & 1/2 & 23 & 4/4 \\ 10 & 1/3 & 24 & 4/5 \\ 11 & 1/4 & 25 & 4/6 \\ 12 & 1/5 & 26 & 5/5 \\ 13 & 1/6 & 27 & 5/6 \\ 14 & 2/2 & 28 & 6/6 \end{array}$$

Sắp xếp ~28~ quân bài domino ta có thể tạo ra một hìmh chữ nhật kích thước ~7 \times 8~ ô vuông. Mỗi cách sắp xếp như vậy sẽ tạo ra một bản đồ số. Ngược lại, mỗi bản đồ số có thể tương ứng với một số cách xếp.

Bài toán đặt ra là cho trước một bảnng số, hãy liệt kê tất cả các cách xếp có thể tạo ra từ nó.

Input

Ma trận ~7 \times 8~ mô tả bản đồ số ban đầu.

Output

Ghi ra một số nhóm dòng, mỗi nhóm gồm ~7~ dòng ghi các dòng của các bảng tương ứng với một bảng số tìm được.

Sample Input

4 2 5 2 6 3 5 4 
5 0 4 3 1 4 1 1 
1 2 3 0 2 2 2 2 
1 4 0 1 3 5 6 5 
4 0 6 0 3 6 6 5 
4 0 1 6 4 0 3 0 
6 5 3 6 2 1 5 3

Sample Output

16 16 24 18 18 20 12 11
06 06 24 10 10 20 12 11
08 15 15 03 03 17 14 14
08 05 05 02 19 17 28 26
23 01 13 02 19 07 28 26
23 01 13 25 25 07 04 04
27 27 22 22 09 09 21 21

16 16 24 18 18 20 12 11
06 06 24 10 10 20 12 11
08 15 15 03 03 17 14 14
08 05 05 02 19 17 28 26
23 01 13 02 19 07 28 26
23 01 13 25 25 07 21 04
27 27 22 22 09 09 21 04

Comments

Please read the guidelines before commenting.  • 0
    cuongnm  commented on June 17, 2023, 10:22 a.m.

    ai giải thích đề bài hộ với ạ. Cái ví dụ khó hiểu quá Input 56 ô số (có 28 quân domino). Output lại cũng có 56 số là số tt của 28 quân domino luôn vậy nhỉ?