Bậc Palindrome

View as PDF

Submit solution

Points: 0.95 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 512M
Input: stdin
Output: stdout

Problem source:
Không rõ
Problem type
Allowed languages
C, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch

Palindrome là xâu đọc từ trái qua phải giống như đọc từ phải qua trái, ví dụ xâu 'abba' hoặc 'madam'.

Với xâu ~s~ bất kỳ người ta xác định phép chia đôi ký hiệu là ~half(s)~ và định nghĩa như sau:

  • Nếu ~s~ không phải là palindrome thì ~half(s)~ không xác định,
  • Nếu ~s~ có độ dài bằng ~1~ thì ~half(s)~ không xác định,
  • Nếu ~s~ là palindrome độ dài ~n~ thì ~half(s)~ là xâu ~k~ ký tự đầu của ~s~, trong đó ~k = \frac{n + 1}{2}~ (chia lấy phần nguyên).

Ví dụ, half(informatics) và ~half(i)~ là không xác định, ~half(abba) =~ 'ab', ~half(madam) =~ 'mad'.

Bậc palindrome (ta sẽ gọi ngắn gọn là bậc) của xâu ~s~ là số lần tối đa có thể áp dụng phép chia đôi mà kết quả vẫn xác định. Ví dụ, các xâu 'informatics' và 'i' có bậc bằng ~0~ vì không thể áp dụng phép chia đôi một lần nào, các xâu 'abba', 'madam' có bậc bằng ~1~, còn xâu 'totottotot' có bặc bằng ~3~: 'totottotot' ~\rightarrow~ 'totot' ~\rightarrow~ 'tot' ~\rightarrow~ 'to'.

Yêu cầu: Xét tất cả các xâu độ dài ~n~ chỉ chứa các chữ cái la tinh thường và có bậc palindrome bằng ~p~. Hãy xác định xâu thứ ~k~ theo thứ tự từ điển ~(1 \leq n \leq 200~, ~0 \leq p \leq 8~, ~1 \leq k \leq 10^{9})~. Dữ liệu đảm bảo tồn tại xâu cần tìm.

Input

  • Gồm một dòng duy nhất chứa ~3~ số ~n~, ~p~, ~k~.

Output

  • In ra xâu tìm đựơc

Sample Input 1

4 1 1

Sample Output 1

abba

Sample Input 2

10 3 490

Sample Output 2

totottotot

Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.