Bàn cờ

View as PDF

Submit solution

Points: 1.63 (partial)
Time limit: 0.6s
Memory limit: 256M
Input: stdin
Output: stdout

Problem source:
Algorithmic Engagement 2009
Problem type
Allowed languages
C, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch

Cho một bàn cờ kích thước ~N \times N~ (ở đây, ta bỏ qua yếu tố bàn cờ có các ô đen và trắng). Hãy đếm số cách xếp ~N~ con xe lên bàn sao cho:

  • Mỗi hàng hoặc mỗi cột chứa đúng 1 con xe.
  • Bàn cờ không thay đổi sau khi xoay 1 góc 90 độ (xuôi hoặc ngược chiều kim đồng hồ)

Input

Dòng 1 chứa 1 số nguyên ~N~ (~0~ ~<~ ~N~ ~\le~ ~50000~)

Output

1 dòng đưa ra số cách xếp

Sample Input 1

1

Sample Output 1

1

Sample Input 2

2

Sample Output 2

0

Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.