Bất lặp

View as PDF

Submit solution


Points: 0.46 (partial)
Time limit: 3.0s
Memory limit: 512M
Input: stdin
Output: stdout

Problem source:
HSPC 2014
Problem type
Allowed languages
C, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch

Số bất lặp là số mà trong đó mỗi chữ số {~1~, ~2~, ~3~, ..., ~9~} xuất hiện tối đa một lần và không có số ~0~. Một số bất lặp có thể có nhiều nhất chín chữ số, nhưng cũng có thể có ít hơn. Ví dụ về số bất lặp: ~9~, ~32~, ~489~, ~98761~ và ~983245~.

Bạn có một số nguyên ~N~ có tối đa ~9~ chữ số. Nhiệm vụ của bạn là in ra số bất lặp nhỏ nhất lớn hơn ~N~. Ví dụ, đối với ~99~ thì câu trả lời là ~123~, đối với ~881~ thì câu trả lời là ~891~, và đối với ~133~ thì câu trả lời là ~134~.

Input

Gồm nhiều test, mỗi test ghi trên một dòng gồm số nguyên ~N~.

Output

Với mỗi test, in ra số cần tìm. Nếu không có, in ra ~0~.

Sample Input

99

Sample Output

123

Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.