Bảng số hình sao

View as PDF

Submit solution

Points: 1.60 (partial)
Time limit: 2.47s
Memory limit: 256M
Input: stdin
Output: stdout

Problem type
Allowed languages
C, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch

RR có một bảng số gồm ~48~ ô. Mỗi ô được ghi một chữ số từ ~0~ đến ~9~. Mỗi ô thuộc ~2~ hàng hoặc ~3~ hàng như hình vẽ bên. Có ~12~ hàng được đánh số từ ~A~ đến ~L~. Ví dụ ô ghi số ~9~ thuộc ~3~ hàng ~D~, ~G~ và ~I~.

image

Sau khi điền toàn bộ số vào bảng, RR ghi lại ~12~ số lớn nhất của ~12~ hàng. Ví dụ hàng ~A~ có số lớn nhất là ~5~, hàng ~B~ có số lớn nhất là ~7~, hàng ~H~ có số lớn nhất là ~0~. Sau đó RR xóa toàn bộ bảng đi. RR sẽ vẽ lại hai bảng số khác đảm bảo ~12~ số lớn nhất của ~12~ hàng giống bảng ban đầu. RR muốn rằng hai bảng số mới vẽ: bảng thứ nhất sẽ có tổng các số trong ~48~ ô là nhỏ nhất, bảng thứ hai sẽ có tổng các số trong ~48~ ô là lớn nhất. Bạn hãy giúp RR thực hiện điều này.

Input

Một dòng duy nhất gồm ~12~ số lần lượt là số lớn nhất của ~12~ hàng trong bảng ban đầu. Các số trong khoảng từ ~0~ đến ~9~.

Output

Gồm hai số, số thứ nhất là tổng các số trong ~48~ ô nhỏ nhất có thể được, số thứ hai là tổng các số lớn nhất có thể được.

Nếu không có cách nào điền được, in ra hai số ~- 1~.

Sample Input

5 7 8 9 6 1 9 0 9 8 4 6

Sample Output

40 172

Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.