Problem list

ID Problem ▾ Category Points % AC # AC
qtancol Bậc thầy pha chế rượu ICPC 0.94 60.0% 3
icpc21_regional_b Backbone Network ICPC 0.30 62.5% 129
thbac Bacteria OI Style 1.90 5.8% 3
vbgrass Bãi cỏ ngon nhất OI Style 0.06 59.6% 475
vosseven Bài toán số 7 OI Style 0.27 38.2% 115
pchess4 Bàn cờ OI Style 1.63 42.9% 2
bwchess Bàn cờ trắng đen TST Training 1.00 24.3% 7
bchess Bàn cờ tướng OI Style 0.54 59.1% 23
kplank Bán dừa OI Style 0.21 29.6% 222
ktreec Bán hàng OI Style 0.82 20.4% 28
mpigs Bán lợn ICPC 1.43 80.0% 3
c11trcnt Bắn máy bay OI Style 0.30 51.9% 123
domino88 Bản đồ DOMINO ICPC 1.05 100.0% 2
tcocolor Bảng màu OI Style 1.63 50.0% 1
c11touch Bảng ô vuông OI Style 0.36 27.4% 25
bgboard Bảng số OI Style 0.60 11.7% 26
qbstar Bảng số hình sao ICPC 1.60 0.0% 0
dhtable Bảng thông tin điện tử OI Style 1.45 20.3% 8
dhtable2 Bảng thông tin điện tử OI Style 0.67 28.1% 14
baove Bảo vệ ICPC 0.22 42.0% 121
nkguard Bảo vệ nông trang OI Style 0.14 47.4% 346
alert Báo động đỏ ICPC 0.95 20.0% 4
baricavn BARICA OI Style 0.32 49.0% 45
hspc14l Bất lặp ICPC 0.46 20.3% 11
lites Bật đèn OI Style 0.18 36.3% 308
beadsnb Beads OI Style 0.53 44.2% 244
hello22_flowers Bedao FLOWERS Hay Không? Hay Hay Bedao Contest 0.30 33.0% 326
bedao_g01_distr Bedao Grand Contest 01 - DISTR Bedao Contest 0.90 57.9% 19
bedao_g01_kprime Bedao Grand Contest 01 - KPRIME Bedao Contest 0.90 51.8% 139
bedao_g01_seqgame Bedao Grand Contest 01 - SEQGAME Bedao Contest 0.90 47.3% 104
bedao_g02_litpath Bedao Grand Contest 02 - LITPATH Bedao Contest 0.90 54.2% 23
bedao_g02_muldiv Bedao Grand Contest 02 - MULDIV Bedao Contest 0.90 25.5% 81
bedao_g02_schedule Bedao Grand Contest 02 - SCHEDULE Bedao Contest 0.90 28.6% 5
bedao_g02_zenbeo Bedao Grand Contest 02 - ZENBEO Bedao Contest 0.90 25.0% 12
bedao_g03_bonpair Bedao Grand Contest 03 - BONPAIR Bedao Contest 0.90 33.1% 132
bedao_g03_diarr Bedao Grand Contest 03 - DIARR Bedao Contest 0.90 50.0% 18
bedao_g03_strcom Bedao Grand Contest 03 - STRCOM Bedao Contest 0.90 70.0% 7
bedao_g03_three Bedao Grand Contest 03 - THREE Bedao Contest 0.90 32.2% 175
bedao_g04_nand Bedao Grand Contest 04 - NAND Bedao Contest 0.90 62.5% 4
bedao_g04_refi Bedao Grand Contest 04 - REFI Bedao Contest 0.90 55.9% 15
bedao_g04_regra Bedao Grand Contest 04 - REGRA Bedao Contest 0.90 85.7% 10
bedao_g04_sudi Bedao Grand Contest 04 - SUDI Bedao Contest 0.90 44.6% 60
bedao_g04_zeze Bedao Grand Contest 04 - ZEZE Bedao Contest 0.90 44.1% 211
bedao_g05_anti Bedao Grand Contest 05 - ANTI Bedao Contest 0.90 14.3% 1
bedao_g05_gfprob Bedao Grand Contest 05 - GFPROB Bedao Contest 0.90 37.5% 12
bedao_g05_stolen Bedao Grand Contest 05 - STOLEN Bedao Contest 0.90 50.0% 5
bedao_g05_tnv Bedao Grand Contest 05 - TNV Bedao Contest 0.90 56.0% 11
bedao_g06_frequency Bedao Grand Contest 06 - FREQUENCY Bedao Contest 0.90 28.6% 8
bedao_g06_function Bedao Grand Contest 06 - FUNCTION Bedao Contest 0.90 0.0% 0
bedao_g06_lds Bedao Grand Contest 06 - LDS Bedao Contest 0.90 32.1% 80