Problem list

ID ▴ Problem Category Points % AC # AC
olp_ct19_topo Olympic Sinh Viên 2019 - Chuyên tin - Bất biến đại số Olympic Sinh Viên 0.40 7.0% 39
olp_ct20_reflective Olympic Sinh Viên 2020 - Chuyên tin - Sơn phản quang Olympic Sinh Viên 0.05 41.0% 592
olp_ct20_route Olympic Sinh Viên 2020 - Chuyên tin - Đường đi Olympic Sinh Viên 0.50 7.7% 123
olp_ct20_socdis Olympic Sinh Viên 2020 - Chuyên tin - Giãn cách xã hội Olympic Sinh Viên 1.00 5.4% 18
olp_ct20_vca Olympic Sinh Viên 2020 - Chuyên tin - VCA Olympic Sinh Viên 0.20 35.5% 325
olp_ct21_accum Olympic Sinh Viên 2021 - Chuyên tin - Sạc ắc quy Olympic Sinh Viên 0.50 9.7% 40
olp_ct21_bridge Olympic Sinh Viên 2021 - Chuyên tin - Cầu kính Olympic Sinh Viên 0.10 42.1% 434
olp_ct21_detectf12 Olympic Sinh Viên 2021 - Chuyên tin - Truy vết Olympic Sinh Viên 0.10 19.3% 479
olp_ct21_solar Olympic Sinh Viên 2021 - Chuyên tin - Năng lượng mặt trời Olympic Sinh Viên 0.40 11.0% 198
olp_ct22_cutstr Olympic Sinh Viên 2022 - Chuyên tin - Chuỗi hạt Olympic Sinh Viên 0.50 13.4% 115
olp_ct22_digits Olympic Sinh Viên 2022 - Chuyên tin - Dãy chữ số Olympic Sinh Viên 0.50 7.2% 61
olp_ct22_restore Olympic Sinh Viên 2022 - Chuyên tin - Khôi phục dữ liệu Olympic Sinh Viên 0.40 17.7% 117
olp_ct22_roadimpro Olympic Sinh Viên 2022 - Chuyên tin - Nâng cấp tuyến đường Olympic Sinh Viên 0.10 26.8% 226
olp_ct23_attindex Olympic Sinh Viên 2023 - Chuyên tin - Chỉ số hấp dẫn Olympic Sinh Viên 1.00 13.1% 59
olp_ct23_candy Olympic Sinh Viên 2023 - Chuyên tin - Phát kẹo Olympic Sinh Viên 1.00 37.0% 180
olp_ct23_gcd Olympic Sinh Viên 2023 - Chuyên tin - Ước số Olympic Sinh Viên 1.00 11.0% 219
olp_ct23_runroad Olympic Sinh Viên 2023 - Chuyên tin - Đường chạy Olympic Sinh Viên 1.00 28.6% 77
olp_kc19_cow Olympic Sinh Viên 2019 - Không chuyên - Cột bò Olympic Sinh Viên 0.10 18.0% 543
olp_kc19_mat Olympic Sinh Viên 2019 - Không chuyên - Nhân ma trận Olympic Sinh Viên 0.30 4.5% 87
olp_kc19_seq Olympic Sinh Viên 2019 - Không chuyên - Khớp dữ liệu Olympic Sinh Viên 0.20 29.1% 264
olp_kc19_tri Olympic Sinh Viên 2019 - Không chuyên - Tam giác Olympic Sinh Viên 0.30 17.5% 88
olp_kc20_buildcol Olympic Sinh Viên 2020 - Không chuyên - Dự trữ nước Olympic Sinh Viên 0.20 21.9% 421
olp_kc20_cows Olympic Sinh Viên 2020 - Không chuyên - Chăn bò Olympic Sinh Viên 0.01 53.1% 1583
olp_kc20_fraction Olympic Sinh Viên 2020 - Không chuyên - Phân số Olympic Sinh Viên 0.20 9.5% 324
olp_kc20_game11 Olympic Sinh Viên 2020 - Không chuyên - Trò chơi xếp số Olympic Sinh Viên 0.70 1.5% 4
olp_kc20_trees Olympic Sinh Viên 2020 - Không chuyên - Cây xanh Olympic Sinh Viên 0.30 9.5% 46
olp_kc21_distance Olympic Sinh Viên 2021 - Không chuyên - Khoảng cách Olympic Sinh Viên 0.20 16.1% 396
olp_kc21_encryption Olympic Sinh Viên 2021 - Không chuyên - Mã hóa Olympic Sinh Viên 0.10 14.5% 657
olp_kc21_game Olympic Sinh Viên 2021 - Không chuyên - Trò chơi Olympic Sinh Viên 0.30 11.7% 77
olp_kc21_key Olympic Sinh Viên 2021 - Không chuyên - Khóa bảng Olympic Sinh Viên 0.50 3.3% 14
olp_kc22_abstract Olympic Sinh Viên 2022 - Không chuyên - Nghệ thuật trừu tượng Olympic Sinh Viên 0.10 22.0% 370
olp_kc22_cutpaste Olympic Sinh Viên 2022 - Không chuyên - Cắt dán Olympic Sinh Viên 0.10 23.1% 220
olp_kc22_noelgift Olympic Sinh Viên 2022 - Không chuyên - Quà Noel Olympic Sinh Viên 0.30 16.3% 131
olp_kc22_smartshop Olympic Sinh Viên 2022 - Không chuyên - Cửa hàng năng lượng thông minh Olympic Sinh Viên 0.10 17.0% 254
olp_kc23_beastr Olympic Sinh Viên 2023 - Không chuyên - Xâu đẹp Olympic Sinh Viên 1.00 37.4% 206
olp_kc23_fuel Olympic Sinh Viên 2023 - Không chuyên - Bể xăng Olympic Sinh Viên 1.00 20.5% 81
olp_kc23_treasure Olympic Sinh Viên 2023 - Không chuyên - Kho báu Olympic Sinh Viên 1.00 8.8% 39
olp_kc23_triangle Olympic Sinh Viên 2023 - Không chuyên - Diện tích tam giác Olympic Sinh Viên 1.00 20.4% 583
olp_kc23_tseq Olympic Sinh Viên 2023 - Không chuyên - Biến đổi dãy Olympic Sinh Viên 1.00 8.5% 65
olp_sc19_gateau Olympic Sinh Viên 2019 - Siêu cúp - Cắt bánh Olympic Sinh Viên 1.10 0.0% 0
olp_sc19_oral Olympic Sinh Viên 2019 - Siêu cúp - Thi vấn đáp Olympic Sinh Viên 1.10 6.8% 15
olp_sc19_strlnk Olympic Sinh Viên 2019 - Siêu cúp - Ghép xâu con Olympic Sinh Viên 1.10 9.5% 6
olp_sc19_wiggly Olympic Sinh Viên 2019 - Siêu cúp - Dãy con lượn sóng Olympic Sinh Viên 1.10 3.0% 3
olp_sc20_attack Olympic Sinh Viên 2020 - Siêu cúp - Lệnh tiến công Olympic Sinh Viên 1.30 13.6% 39
olp_sc20_croad Olympic Sinh Viên 2020 - Siêu cúp - Con đường trọng yếu Olympic Sinh Viên 1.30 0.8% 1
olp_sc20_happos Olympic Sinh Viên 2020 - Siêu cúp - Vị trí hạnh phúc Olympic Sinh Viên 1.30 0.0% 0
olp_sc20_mxor Olympic Sinh Viên 2020 - Siêu cúp - Phép XOR Olympic Sinh Viên 1.30 12.0% 23
olp_sc21_colortree Olympic Sinh Viên 2021 - Siêu cúp - Cây đa màu Olympic Sinh Viên 1.80 10.2% 26
olp_sc21_klimit Olympic Sinh Viên 2021 - Siêu cúp - Dãy cùng tiến Olympic Sinh Viên 2.00 0.4% 1
olp_sc21_latsan Olympic Sinh Viên 2021 - Siêu cúp - Lát sàn Olympic Sinh Viên 1.95 0.1% 1