Chaos Strings

View as PDF

Submit solution


Points: 0.33 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 512M
Input: stdin
Output: stdout

Problem source:
COI 06
Problem type
Allowed languages
C, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch

Lovro thích chơi với các từ và nhận thấy một số từ có vẻ không thích nhau.

Hai từ ~A~ và ~B~ không thích nhau nếu ~A~ đứng trước ~B~ (thứ tự từ điển), nhưng ~B'~ lại đứng trước ~A'~, với ~X'~ từ viết ngược của ~X~ (ví dụ ~X~="kamen" thì ~X'~="nemak"). VD, hai từ "lova" và "novac" thích nhau, nhưng hai từ "aron" và "sunce" thì không.

Cho một tập các từ, ta định nghĩa mức hỗn loạn của tập là số cặp từ không thích nhau.

Tính số cặp này.

Input

  • Dòng đầu là số nguyên ~N~, ~2 \leq N \leq~ ~100000~.
  • Sau đó ~N~ dòng chứa các từ, mỗi từ có nhiều nhất ~10~ chữ cái thường, 'a'-'z'. Không có ~2~ từ giống nhau.

Output

  • Mức hỗn loạn của tập từ này.
  • Kết quả là số ~64~ bit (int64 với Pascal, long long với C/C++).

Sample Input 1

2
lopta
kugla

Sample Output 1

0

Sample Input 2

4
lova
novac
aron
sunce

Sample Output 2

3

Sample Input 3

14 
branimir
vladimir
tom
kruz
bred
pit
zemlja
nije
ravna
ploca
ko
je
zapalio
zito

Sample Output 3

48

Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.