Vua Midas thích vàng

View as PDF

Submit solution

Points: 1.13 (partial)
Time limit: 0.38s
Memory limit: 512M
Input: stdin
Output: stdout

Problem source:
Mr Tran Quang Khai
Problem type
Allowed languages
C, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch

Trong thần thoại Hy Lạp, do có công giúp đỡ người thầy của thần Dyonysus, nhà vua Midas được vị thần thưởng cho bằng cách đưa ngài đến một hòn đảo có dạng một đa giác lồi ~N~ cạnh. Hòn đảo đã được chia thành các vùng bởi ~M~ đường rào là các đoạn thẳng nối một số cặp đỉnh của đa giác. Biết rằng các đoạn rào chỉ có điểm chung tại các đầu mút (các đỉnh).

Thần Dyonysus nói với Midas rằng, nhà vua có thể chọn ~K~ mảnh bất kì trong số các mảnh đã được tạo ra bởi đường biên của đảo và các đường rào, miễn sao ~K~ mảnh đó phải ghép lại thành một miền liên tục.

Yêu cầu: Hãy giúp vua Midas tham lam chọn ra ~K~ mảnh sao cho miền thu được có diện tích lớn nhất.

Input

Dòng đầu tiên ghi ~3~ số nguyên dương ~N~, ~M~, ~K~ (~K \leq M \leq 100~, ~N \leq 1000~).

~N~ dòng tiếp theo, dòng thứ ~i~ ghi hai số nguyên ~x_i~, ~y_i~ (~|x_i|~, ~|y_i|~ ~\le 1000000~) là tọa độ của đỉnh thứ ~i~ của đa giác lồi (theo chiều ngược kim đồng hồ).

Cuối cùng là ~M~ dòng, mỗi dòng mô tả một đường rào, gồm ~2~ số ~u~, ~v~ cho biết đường rào nối hai đỉnh ~u~ và ~v~.

Output

1 Dòng duy nhất ghi ~S~ là diện tích lớn nhất tìm được, chính xác đến ~2~ chữ số sau dấu phẩy.

Sample Input

8 4 2
0 0
0 2
1 4
3 5
5 5
6 4
6 2
4 0
1 3
3 8
4 7
4 8

Sample Output

13.50

Comments

Please read the guidelines before commenting.  • 1
    leduykhongngu  commented on Sept. 5, 2021, 1:21 a.m.

    Bộ test đã được cập nhật & chấm lại, cám ơn bạn fextivity đã sinh lại bộ test