ELEVATOR II

View as PDF

Submit solution


Points: 0.45 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 512M
Input: stdin
Output: stdout

Problem source:
NEERC 2007–2008
Problem type
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

Một thang máy có ~4~ nút như sau:

  • Đi lên ~a~ tầng.
  • Đi lên ~b~ tầng.
  • Đi lên ~c~ tầng.
  • Trở về tầng ~1~.

Hiện tại, thang máy đang ở tầng ~1~. Hành khách có thể ấn các nút để đi lên tầng họ muốn. Nếu họ muốn ấn nút ~a~, hoặc ~b~, hoặc ~c~ mà tầng đó không tồn tại (cao quá) thì thang máy đứng yên.

Tính xem có thể đến được bao nhiêu tầng nếu thang máy xuất phát từ tầng đầu tiên.

Input

Dòng đầu tiên là h-chiều cao tòa nhà (~1 \leq h \leq~ ~10^{18}~).

Dòng thứ hai là ba số ~a~, ~b~ và ~c~ - (~1 \leq a~, ~b~, ~c \leq 100000~)

Output

Số nguyên ghi số tầng có thể đến được từ tầng ~1~.

Sample Input 1

15
4 7 9

Sample Output 1

9

Sample Input 2

500000
160 96 111

Sample Output 2

498167

Sample Input 3

987654321987654321
99995 99997 99999

Sample Output 3

987654319487854318

Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.