Submit solution


Points: 0.31 (partial)
Time limit: 0.6s
Memory limit: 512M
Input: stdin
Output: stdout

Problem source:
Northeastern Europe 2007, Northern Subregion - Time limit: XXX
Problem type
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

Cho xâu nhị phân ~S~ có độ dài ~n~ ~(N \le 5000)~. Ta định nghĩa phép ~S(k)~ là phép chuyển ~k~ kí tự cuối lên đầu xâu. Ví dụ ~S = 1000101~ thì ~S(2)~ ~= 0110001~.

Gọi ~A(S)~ là tập các xâu nhị phân là kết quả của phép ~S(p)~ OR ~S(q)~ với ~0 \le p~, ~q \le n - 1~

Yêu cầu: Cho trước xâu ~S~ và ~T~ là ~2~ xâu nhị phân có độ dài ~n~. Hãy kiểm tra xem ~T~ có thuộc tập ~A(S)~

Input

  • Dòng đầu chứa xâu ~T~
  • Dòng thứ ~2~ chứa xâu ~S~.

Output

Đưa ra 'Yes' hoặc 'No' tương ứng với có hoặc không

Sample Input 1

11111
10101

Sample Output 1

Yes

Sample Input 2

11110
10101

Sample Output 2

Yes

Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.