Submit solution

Points: 1.82 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M
Input: stdin
Output: stdout

Problem source:
© vnoi.info
Problem type
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

Có một vòng tròn ~n~ mèo. Mèo trắng, đỏ, và xanh lá cây. Khi trò chuyện với nhau, hai mèo khác màu đồng thời thành màu thứ ba.

Mỗi lượt, mèo đứng cạnh nhau trò chuyện theo thứ tự: một và hai, hai và ba, ba và bốn, ..., ~n~ và một. Cho biết màu ban đầu của mèo, hỏi màu của mèo sau ~k~ lượt.

Input

  • Dòng ~1~: ~n~, ~k~ ~(1 \leq n < 10000~, ~1 \leq k \leq 30000)~.
  • Dòng ~2~: dãy ~n~ ký tự, ký tự thứ ~i~ là 'R', 'G', hoặc 'W' cho biết màu của mèo ~i~ tương ứng: đỏ, xanh hoặc trắng.

Output

  • In ra dãy ~n~ ký tự cho biết màu của mèo sau ~k~ lượt.

Giới hạn

  • Có ~50\%~ số tests có ~1 \leq n \leq 1000~, ~1 \leq k \leq 3000~.

Sample Input 1

3 1
GRR

Sample Output 1

RGR

Sample Input 2

5 4
WRWRW

Sample Output 2

GGGWG

Note

Giải thích test ví dụ 1: Lượt ~1~: GRR ~\rightarrow~ WWR ~\rightarrow~ WGG ~\rightarrow~ RGR.


Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.