Coins Game

View as PDF

Submit solution


Points: 0.24 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 512M
Input: stdin
Output: stdout

Problem source:
BOI For Kid 08
Problem type
Allowed languages
C, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch

Asen và Boyan cùng chơi trò chơi với các đồng xu sau. Chúng chọn ~2~ số nguyên dương ~K~ và ~L~ khác nhau và chơi trò chơi với ~1~ tháp gồm ~N~ xu. Asen luôn chơi trước, tiếp theo là Boyan, sau đó lại là Asen...

Mỗi lần chơi, chúng có thể lấy đi ~1~, ~K~ hoặc ~L~ đồng xu. Người thực hiện lượt đi cuối cùng là người chiến thắng. Asen nhận thấy có những trường hợp nó luôn có thể thắng, và các trường hợp mà Boyan có thể thắng bất kể nó chơi như nào. Do đó, trước khi bắt đầu chơi, Asen muốn biết kết quả có thể của lần chơi. Hãy viết ~1~ chương trình dự đoán kết quả với ~K, L~ và ~N~ cho trước.

Input

Dữ liệu vào mô tả ~m~ lần chơi. Dòng đầu tiên gồm các số ~K, L~ và ~m~ ~(1 < K < L < 10, 3 < m < 50)~. Dòng thứ hai gồm ~m~ số nguyên ~N_{1}, N_{2}, ..., N_{m}~ ~(1 \leq N_{i} \leq 10^6, i = 1, 2, ...., m)~, là số đồng xu trong từng lần chơi.

Output

Hiển thị một xâu ~m~ kí tự 'A' và 'B', 'A' nếu Asen thắng và 'B' nếu ngược lại trong lần chơi thứ ~i~.

Sample Input

2 3 5
3 12 113 25714 88888

Sample Output

ABAAB

Comments

Please read the guidelines before commenting. • -8
  MrMinhFly   commented on June 14, 2021, 6:34 p.m. edited

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


  • 1
   I_love_Hoang_Yen   commented on June 14, 2021, 7:01 p.m.

   Mỗi lần có thể lấy 1, K hoặc L đồng xu