Journey with Pigs

View as PDF

Submit solution


Points: 0.28 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M
Input: stdin
Output: stdout

Problem source:
NEERC 2007–2008
Problem type
Allowed languages
C, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch

Buôn lợn hay Đi chơi với lợn

FJ muốn đi từ ~A~ đến ~B~. Trong khi đi, FJ đi qua ~n~ thành phố và bán lợn ở đó để kiếm lời. (FJ chuyển từ BÒ sang LỢN).

Giá thịt lợn ở thành phố ~j~ là ~p_j/kg~. Khoảng cách từ ~A~ đến ~j~ là ~d_j~ ~km~.

Lợn nặng nhẹ khác nhau. Vận chuyển ~1~ ~kg~ lợn mất ~t~ cho ~1~ ~km~ quãng đường.

Giúp FJ bán lợn sao cho nhiều lãi nhất. Mỗi thành phố, FJ chỉ bán ~1~ con.

image

Input

Dòng đầu tiên là hai số ~n~, ~t~ (~1 \leq n \leq 1000~), (~1 \leq t \leq~ ~10^9~).

Dòng thứ hai là ~n~ số nguyên ~w_i~ (~1 \leq~ ~w_i~ ~\leq~ ~10^9~) --- trọng lượng từng con lợn.

Dòng thứ ba là ~n~ số nguyên ~d_j~ (~1 \leq~ ~d_i~ ~\leq~ ~10^9~) --- khoảng cách từ ~A~ đến thành phố ~i~.

Dòng thứ tư là ~n~ số nguyên ~p_i~ (~1 \leq p_i \leq~ ~10^9~) --- giá 1kg thịt lợn ở thành phố ~i~.

Output

In ra ~n~ số, số thứ ~i~ là chỉ số của con lợn được bán ở thành phố ~i~.

Lợn được đánh số từ ~1~ đến ~n~.

Sample Input

3 1
10 20 15
10 20 30
50 70 60

Sample Output

3 2 1

Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.