M & M Game

View as PDF

Submit solution


Points: 0.41 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M
Input: stdin
Output: stdout

Problem source:
Southeastern European 2007
Problem type
Allowed languages
C, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch

John và em trai thi ăn kẹo M&M. Mỗi người mỗi lượt ăn một số kẹo cùng màu (ít nhất ~1~ cái). John được ăn trước.

image

Ai ăn chiếc kẹo cuối cùng sẽ thua và phải đi mua gói kẹo khác để chơi tiếp. Ặc!!!!!

Ai cũng tham ăn nhưng tiếc tiền nên đành chơi tối ưu. Xác định người thắng.

Vừa ăn kẹo với bạn gái , vừa code !!!!

Input

Dòng đầu là số nguyên dương ~T \leq 474~ là số test.

Sau đó là ~T~ test, mỗi test có ~2~ dòng, trong đó:

  • Dòng đầu là số nguyên dương ~N \leq 47~, số màu kẹo.
  • Dòng hai là ~N~ số nguyên dương ~a_1,a_2,\ldots,a_N~, ~a_i \leq 4747~, số kẹo của từng loại màu.

Output

In ra ~T~ dòng, ở test thứ ~i~:

  • Nếu John thắng, in ra "John".
  • Nếu em trai John thắng, ỉn ra "Brother".

Sample Input

2 
3 
3 5 1 
1 
1

Sample Output

John
Brother

Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.