Counting Digits

View as PDF

Submit solution


Points: 0.32 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 512M
Input: stdin
Output: stdout

Problem source:
Shanghai 2004
Problem type
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

Cho hai số nguyên ~a~, ~b~. Viết tất cả các số nằm giữa ~a~, ~b~; tính cả ~2~ số này. Tính xem mỗi chữ số ~0~, ~1~, ..., ~9~ mỗi số xuất hiện bao nhiêu lần.

Ví dụ, nếu ~a = 1024~ và ~b = 1032~, dãy sẽ là ~1024~ ~1025~ ~1026~ ~1027~ ~1028~ ~1029~ ~1030~ ~1031~ ~1032~ và có ~10~ số ~0~, ~10~ số ~1~, ~7~ số ~2~, ...

Input

  • Không quá ~500~ dòng. Mỗi dòng là hai số nguyên ~a~, ~b~ với ~0 < a~, ~b < 100000000~.
  • Kết thúc là hai số ~0~ ~0~.

Output

Với mỗi bộ test, in ra một dòng ~10~ số nguyên là số chữ số ~0~, ~1~, ...~9~ tương ứng.

Sample Input

1 10 
44 497 
346 542 
1199 1748 
1496 1403 
1004 503 
1714 190 
1317 854 
1976 494 
1001 1960 
0 0

Sample Output

1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 
85 185 185 185 190 96 96 96 95 93 
40 40 40 93 136 82 40 40 40 40 
115 666 215 215 214 205 205 154 105 106 
16 113 19 20 114 20 20 19 19 16 
107 105 100 101 101 197 200 200 200 200 
413 1133 503 503 503 502 502 417 402 412 
196 512 186 104 87 93 97 97 142 196 
398 1375 398 398 405 499 499 495 488 471 
294 1256 296 296 296 296 287 286 286 247

Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.