Card Sorting

View as PDF

Submit solution


Points: 0.33 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M
Input: stdin
Output: stdout

Problem source:
COI 01
Problem type
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

Mav có ~n \times c~ quân bài; mỗi quân bài ~1~ màu; và mỗi màu có ~n~ quân bài. Mav muốn sắp xếp các quân bài cùng màu nằm cạnh nhau và chúng theo thứ tự tăng dần về giá trị.

image

Input

Dòng đầu là ~2~ số ~c~ (số màu), ~(1 \leq c \leq 4)~, và ~n~, số quân bài cùng màu mỗi loại, ~(1 \leq N \leq 100)~.

~n \times c~ dòng tiếp theo mỗi dòng là ~2~ số nguyên ~X~, ~Y~; ~1 \leq X \leq c~, ~1 \leq Y \leq n~, là màu của quân bài và giá trị quân bài đó.

Thứ tự quân bài ban đầu (từ trái sang phải) chính là thứ tự dữ liệu input.

Output

Số lần chuyển bài ít nhất để thu được dãy bài được sắp theo yêu cầu trên.

Sample Input 1

2 2
2 1
1 2
1 1
2 2

Sample Output 1

2

Sample Input 2

4 1
2 1
3 1
1 1
4 1

Sample Output 2

0

Sample Input 3

3 2
3 2
2 2
1 1
3 1
2 1
1 2

Sample Output 3

2

Comments

Please read the guidelines before commenting.  • -2
    vndkhoi  commented on July 21, 2023, 2:08 a.m.

    lmao