Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC ▾
olp_ct20_reflective Olympic Sinh Viên 2020 - Chuyên tin - Sơn phản quang Olympic Sinh Viên 0.05 41.0% 592
kbuild Sửa cầu OI Style 0.39 15.5% 591
fcb036_add Beginner Free Contest 36 - ADD Free Contest 0.20 31.9% 591
fc013_odd Free Contest 13 - ODD Free Contest 0.50 47.3% 587
fct055_lamp Free Contest Testing Round 55 - LAMP Free Contest 0.70 55.5% 586
voi19_solpin VOI 19 Bài 1 - Năng lượng mặt trời HSG Quốc gia 0.50 36.9% 584
olp_kc23_triangle Olympic Sinh Viên 2023 - Không chuyên - Diện tích tam giác Olympic Sinh Viên 1.00 20.3% 583
fc105_maxrem Free Contest 105 - MAXREM Free Contest 0.80 36.0% 582
hp_thpt_22_b HSG THPT Hải Phòng 2022 - Bài 2 HSG Tỉnh/Thành phố 0.01 25.9% 581
dttui1 Cái túi 1 ICPC 0.42 11.2% 576
fct011_absmin Free Contest Testing Round 11 - ABSMIN Free Contest 0.28 58.6% 575
bedao_g14_a Bedao Grand Contest 14 - COPRIMEPAIR Bedao Contest 0.10 19.9% 574
safenet2 Mạng máy tính an toàn OI Style 0.26 30.7% 572
bedao_m22_b Bedao Mini Contest 22 - Đếm đi các bạn ơiiii Bedao Contest 0.10 26.0% 571
fcb022_minrect Beginner Free Contest 22 - MINRECT Free Contest 0.10 72.8% 570
mpilot Pilots ICPC 0.25 33.0% 566
olp304_16_quanma Olympic 30/4 2016 - Khối 10 - Bài 1 - Quân mã Olympic 30/4 0.30 25.8% 561
bedao_g04_zeze Bedao Grand Contest 04 - ZEZE Bedao Contest 0.90 47.3% 560
fcb010_bigger Beginner Free Contest 10 - BIGGER Free Contest 0.11 47.7% 560
v8org Tổ chức đối lập OI Style 0.15 63.2% 558
icpc21_mb_b ICPC 2021 miền Bắc - B: Shoes Game ICPC 0.05 56.2% 557
reform VOI 15 Bài 3 - Kế hoạch cải tổ HSG Quốc gia 0.63 24.7% 555
bedao_m23_a Bedao Mini Contest 23 - Đối xứng Bedao Contest 0.10 26.5% 553
fct028_fpainting Free Contest Testing Round 28 - FPAINTING Free Contest 0.70 31.3% 551
roads Roads ICPC 0.17 25.0% 546
fct041_maxdiff Free Contest Testing Round 41 - MAXDIFF Free Contest 0.50 77.9% 546
nkmaxseq VOI 06 Bài 7 - Dãy con dài nhất HSG Quốc gia 0.12 34.6% 545
kinv Dãy nghịch thế độ dài K ICPC 0.20 30.9% 544
olp_kc19_cow Olympic Sinh Viên 2019 - Không chuyên - Cột bò Olympic Sinh Viên 0.10 18.0% 543
fct035_ranking Free Contest Testing Round 35 - RANKING Free Contest 0.70 58.0% 543
fc149_vacation Free Contest 149 - VACATION Free Contest 0.70 60.0% 543
fcb002_candy Beginner Free Contest 2 - CANDY Free Contest 0.08 45.9% 541
fcb033_gmt Beginner Free Contest 33 - GMT Free Contest 0.10 30.5% 541
fct043_kstrpow Free Contest Testing Round 43 - KSTRPOW Free Contest 0.70 70.0% 540
hcm_thpt_21_a HSG THPT TPHCM 2021 - Số trang HSG Tỉnh/Thành phố 0.10 40.9% 534
bedao_r19_a Bedao Regular Contest 19 - MinDivNumber Chưa phân loại 0.10 35.3% 533
fcb025_sumodd Beginner Free Contest 25 - SUMODD Free Contest 0.10 44.3% 532
fct044_house Free Contest Testing Round 44 - HOUSE Free Contest 0.70 42.7% 531
qbmseq VOI 07 Bài 1 - Dãy con không giảm dài nhất HSG Quốc gia 0.09 32.6% 528
fcb049_points Beginner Free Contest 49 - POINTS Free Contest 0.20 56.1% 528
auction Going Once, Going Twice, Gone! OI Style 0.08 36.7% 524
dhloco Trò chơi lò cò OI Style 0.40 38.9% 524
fcb044_coins Beginner Free Contest 44 - COINS Free Contest 0.20 35.2% 524
olp304_18_chiadat Olympic 30/4 2018 - Khối 10 - Bài 2 - Chia đất Olympic 30/4 0.40 39.0% 522
fcb021_sumpart Beginner Free Contest 21 - SUMPART Free Contest 0.10 73.5% 519
bedao_g07_password Bedao Grand Contest 07 - PASSWORD Bedao Contest 0.90 62.6% 519
qbbishop VOI 06 Bài 2 - Quân tượng HSG Quốc gia 0.11 37.8% 518
maugiao The problem for kid OI Style 0.49 43.8% 516
qbticket Mua vé tàu hoả OI Style 0.14 34.9% 516
fct027_5_name Free Contest Testing Round 27.5 - NAME Free Contest 0.70 54.3% 516