Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC ▾
firs Hàng cây OI Style 0.13 50.5% 234
predhbb21_threeprimes Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 1 - Bài 4 - THREEPRIMES Duyên Hải Bắc Bộ 0.40 43.9% 234
fcb044_coins Beginner Free Contest 44 - COINS Free Contest 0.20 34.3% 234
bedao_g04_zeze Bedao Grand Contest 04 - ZEZE Bedao Contest 0.90 45.6% 233
icpc21_national_f ICPC 2021 vòng Quốc gia - Bài F: Final Ranking ICPC 0.20 54.5% 233
bedao_m09_bracket Bedao Mini Contest 09 - BRACKET Bedao Contest 0.40 55.5% 233
c11cave Hang động OI Style 0.25 48.9% 231
fc123_balls Free Contest 123 - BALLS Free Contest 0.80 60.9% 231
fct025_dance Free Contest Testing Round 25 - DANCE Free Contest 0.70 24.4% 231
maugiao The problem for kid OI Style 0.49 47.7% 229
qbmseq VOI 07 Bài 1 - Dãy con không giảm dài nhất HSG Quốc gia 0.09 34.7% 229
vostr VO 13 Bài 4 - Xử lý xâu VNOI Online 0.66 22.6% 229
fct008_avg3num Free Contest Testing Round 8 - AVG3NUM Free Contest 0.31 84.2% 227
fct027_5_name Free Contest Testing Round 27.5 - NAME Free Contest 0.70 54.2% 227
nkletter Gửi thư OI Style 0.08 37.7% 224
icpc21_mt_b ICPC 2021 miền Trung - Bài B: Product of Array Elements ICPC 0.30 23.3% 224
dttui1 Cái túi 1 ICPC 0.42 12.3% 223
mpilot Pilots ICPC 0.25 33.5% 223
fcb037_teamseas Beginner Free Contest 37 - TEAMSEAS Free Contest 0.20 28.6% 223
dhbb21_spell Duyên Hải 2021 - Khối 11 - Bài 1 - Ghép chữ Duyên Hải Bắc Bộ 0.60 17.7% 222
fct028_fpainting Free Contest Testing Round 28 - FPAINTING Free Contest 0.70 33.1% 222
fcb003_linetrip Beginner Free Contest 3 - LINETRIP Free Contest 0.10 50.0% 221
vnoicup22_r3_b Bracket removal VNOI Cup 0.30 29.2% 221
incvn INCSEQ VN ICPC 0.34 30.0% 220
dhexp Biểu thức OI Style 0.29 42.5% 218
fcb025_sumodd Beginner Free Contest 25 - SUMODD Free Contest 0.10 39.8% 218
cheer Động viên đàn bò OI Style 0.28 43.9% 217
fc140_strongpasswd Free Contest 140 - STRONGPASSWD Free Contest 0.70 65.8% 217
roads Roads ICPC 0.17 25.6% 215
bedao_r01_grade Bedao Regular Contest 01 - GRADE Bedao Contest 0.40 44.2% 213
bedao_r01_gcdmax Bedao Regular Contest 01 - GCDMAX Bedao Contest 0.20 14.6% 212
colquery Color query Chưa phân loại 0.50 33.7% 212
binladen VM 08 Bài 13 - Bin Laden VNOI Marathon 0.17 32.7% 211
fcb001_c3 Beginner Free Contest 1 - C3 Free Contest 0.25 25.9% 210
fcb002_candy Beginner Free Contest 2 - CANDY Free Contest 0.16 43.3% 209
fcb022_minrect Beginner Free Contest 22 - MINRECT Free Contest 0.10 71.3% 209
icpc21_beta_l ICPC Practice Contest 2021 - Luansheng Divisor ICPC 0.50 16.9% 209
olp304_18_chiadat Olympic 30/4 2018 - Khối 10 - Bài 2 - CHIA ĐẤT Olympic 30/4 0.40 35.6% 209
bedao_m10_hidden Bedao Mini Contest 10 - HIDDEN Bedao Contest 0.20 23.8% 209
nkdivseq Dãy chia hết OI Style 0.08 57.8% 208
lcs2x VOI 14 Bài 2 - Dãy con chung bội hai dài nhất HSG Quốc gia 0.72 19.4% 207
qbbuild Xây dựng đường ICPC 0.23 36.6% 207
upgranet VOI 11 Bài 6 - Nâng cấp mạng HSG Quốc gia 0.28 40.6% 207
fct030_doff Free Contest Testing Round 30 - DOFF Free Contest 0.70 33.0% 207
coin34 34 đồng xu ICPC 0.18 40.6% 206
lqdgonme Dãy con chung dài nhất (new ver) ICPC 0.18 42.3% 206
bedao_m07_rate Bedao Mini Contest 07 - RATE Bedao Contest 0.14 30.1% 205
segtree_itladder Educational Segment Tree Contest - ITLADDER Chưa phân loại 0.50 20.4% 205
bedao_g07_password Bedao Grand Contest 07 - PASSWORD Bedao Contest 0.90 62.1% 204
fct020_xortable Free Contest Testing Round 20 - XORTABLE Free Contest 0.50 83.1% 203