Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC ▾
fc077_weed Free Contest 77 - WEED Free Contest 0.80 66.9% 444
kinv Dãy nghịch thế độ dài K ICPC 0.20 31.6% 443
fcb033_gmt Beginner Free Contest 33 - GMT Free Contest 0.10 29.7% 441
bedao_r05_milo Bedao Regular Contest 05 - MILO Bedao Contest 0.10 25.9% 441
bedao_r06_pyramid2 Bedao Regular Contest 06 - PYRAMID2 Bedao Contest 0.10 16.6% 441
fc145_maxflip Free Contest 145 - MAXFLIP Free Contest 0.70 51.1% 441
fcb053_numrect Beginner Free Contest 53 - NUMRECT Free Contest 0.20 42.3% 440
nkpath VOI 06 Bài 6 - Đường đi trên lưới HSG Quốc gia 0.16 37.2% 437
mpilot Pilots ICPC 0.25 33.8% 435
voi19_solpin VOI 19 Bài 1 - Năng lượng mặt trời HSG Quốc gia 0.50 36.8% 435
bedao_g04_zeze Bedao Grand Contest 04 - ZEZE Bedao Contest 0.90 46.7% 434
roads Roads ICPC 0.17 25.0% 433
bedao_g03_three Bedao Grand Contest 03 - THREE Bedao Contest 0.90 30.4% 433
qbticket Mua vé tàu hoả OI Style 0.14 35.0% 432
bedao_g13_a Bedao Grand Contest 13 - SHOPPING Bedao Contest 0.20 26.2% 431
maugiao The problem for kid OI Style 0.49 44.2% 429
kbuild Sửa cầu OI Style 0.39 15.7% 428
fcb022_minrect Beginner Free Contest 22 - MINRECT Free Contest 0.10 71.8% 428
fcb025_sumodd Beginner Free Contest 25 - SUMODD Free Contest 0.10 44.1% 426
olp_kc19_cow Olympic Sinh Viên 2019 - Không chuyên - Cột bò Olympic Sinh Viên 0.40 17.6% 426
tht21_skc_brick Tin học trẻ 2021 - Vòng sơ khảo - Bảng C - Xếp gạch Tin học trẻ 0.30 27.7% 426
qbbishop VOI 06 Bài 2 - Quân tượng HSG Quốc gia 0.11 38.2% 425
fct027_5_name Free Contest Testing Round 27.5 - NAME Free Contest 0.70 55.2% 424
qbmseq VOI 07 Bài 1 - Dãy con không giảm dài nhất HSG Quốc gia 0.09 33.7% 422
centre28 CENTRE OI Style 0.17 12.6% 421
fct020_seq51 Free Contest Testing Round 20 - SEQ51 Free Contest 0.50 47.2% 421
reform VOI 15 Bài 3 - Kế hoạch cải tổ HSG Quốc gia 0.63 25.9% 420
atcoder_dp_r Atcoder Educational DP Contest R - Walk Atcoder 0.30 60.6% 420
bedao_m11_treecoloring Bedao Mini Contest 11 - TREECOLORING Bedao Contest 0.20 37.3% 420
fcb036_exam Beginner Free Contest 36 - EXAM Free Contest 0.20 24.1% 419
shhv Số hiệu hoán vị ICPC 0.12 39.0% 415
fct041_maxdiff Free Contest Testing Round 41 - MAXDIFF Free Contest 0.50 81.4% 415
fc134_gcd Free Contest 134 - GCD Free Contest 0.70 41.6% 414
hello22_flowers Bedao FLOWERS Hay Không? Hay Hay Bedao Contest 0.30 34.5% 414
fcb047_selfdiv Beginner Free Contest 47 - SELFDIV Free Contest 0.20 55.8% 414
incvn INCSEQ VN ICPC 0.34 27.4% 413
nkmaxseq VOI 06 Bài 7 - Dãy con dài nhất HSG Quốc gia 0.12 37.3% 413
nkpolice Police OI Style 0.47 27.2% 412
bedao_r06_icd Bedao Regular Contest 06 - ICD Bedao Contest 0.15 52.2% 412
upgranet VOI 11 Bài 6 - Nâng cấp mạng HSG Quốc gia 0.28 43.2% 411
fcb002_candy Beginner Free Contest 2 - CANDY Free Contest 0.08 45.2% 411
fcb038_happynum Beginner Free Contest 38 - HAPPYNUM Free Contest 0.20 48.2% 411
dttui1 Cái túi 1 ICPC 0.42 11.7% 409
fct044_house Free Contest Testing Round 44 - HOUSE Free Contest 0.70 41.9% 407
bedao_g07_password Bedao Grand Contest 07 - PASSWORD Bedao Contest 0.90 62.7% 406
qbdivseq Chia dãy ICPC 0.21 45.9% 401
bedao_r13_delchar Bedao Regular Contest 13 - DELCHAR Bedao Contest 0.20 27.9% 400
fcb049_points Beginner Free Contest 49 - POINTS Free Contest 0.20 58.9% 400
bedao_r08_triplet Bedao Regular Contest 08 - TRIPLET Bedao Contest 0.20 28.0% 398
icpc22_national_f ICPC 2022 vòng Quốc gia - F: First Name Last Name ICPC 0.10 62.1% 398