Trò chơi lò cò

View as PDF

Submit solution


Points: 0.40 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 512M
Input: stdin
Output: stdout

Problem type
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

Carnaval Hạ Long ~2015~ với chủ đề "Hội tụ tinh hoa ~-~ Lan tỏa nụ cười", điểm mới của lễ hội là sự song hành giữa biểu diễn nghệ thuật "Nơi tinh hoa hội tụ" và diễu hành đường phố "Nụ cười Hạ Long" với sự góp mặt của hơn ~2000~ diễn viên quần chúng. Có rất nhiều chương trình vui chơi được tổ chức, một trong những trò chơi thu hút được nhiều du khách tham gia đó là trò chơi nhảy lò cò, cụ thể: người chơi cần vượt qua một đoạn đường dài ~n~ mét, mỗi bước, người chơi có ba cách nhảy với độ dài bước nhảy tương ứng là ~1~ mét, ~2~ mét, ~3~ mét. Một cách đi chuyển đúng là dãy các bước nhảy có tổng đúng bằng ~n~.

Yêu cầu: Cho ~n~ và ~M~, gọi ~K~ là số cách đi chuyển đúng khác nhau để đi hết đoạn đường ~n~ mét, hãy tính phần dư của ~K~ chia ~M~.

Input

Gồm một dòng chứa hai số nguyên dương ~n~, ~M~ ~(M \leq 2015)~;

Output

Một số nguyên là phần dư của ~K~ chia ~M~.

Giới hạn

  • Có ~20\%~ số test ứng với ~20\%~ số điểm có ~n \leq 20~;
  • Có ~40\%~ số test ứng với ~40\%~ số điểm có ~n \leq 10^{6}~;
  • Có ~40\%~ số test còn lại ứng với ~40\%~ số điểm có ~n \leq 10^{15}~.

Sample Input

5 100

Sample Output

13

Comments

Please read the guidelines before commenting.