Editorial for Bedao Mini Contest 17 - SUMSQUARE


Remember to use this editorial only when stuck, and not to copy-paste code from it. Please be respectful to the problem author and editorialist.
Submitting an official solution before solving the problem yourself is a bannable offence.

Author: bedao

Nhận xét các giá trị của ~a~ và ~b~ đều không vượt quá ~sqrt(k)~ nên ta có thể duyệt qua mọi ~a~ từ ~0~ đến ~sqrt(k)~ rồi đếm xem có bao nhiêu ~a~ có ~b~ nguyên phù hợp với ~a~ đó .


Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.