Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC
nktardy Lập lịch giảm thiểu trễ hạn OI Style 0.35 27.3% 79
nkteam Team Selection OI Style 0.26 51.9% 156
nktest Kiểm tra chương trình OI Style 0.68 63.1% 59
nktick Xếp hàng mua vé OI Style 0.05 55.2% 2330
nktoss Tung đồng xu OI Style 0.36 28.4% 91
nktrafic Monkey island OI Style 1.45 45.2% 7
nktree Cây nhị phân tìm kiếm OI Style 0.21 34.1% 59
nktrio Bộ ba cao thủ ICPC 0.18 30.9% 173
norma Lại là dãy số OI Style 1.63 37.1% 89
note Gấp tiền OI Style 0.13 52.1% 166
npr Vần hoàn hảo ICPC 0.57 19.6% 72
nrs Xếp toa OI Style 1.86 0.0% 0
nsc VM 09 Bài 05 - Nuga chia kẹo VNOI Marathon 1.38 12.7% 8
nsp Hành Tinh Đá ICPC 0.24 55.6% 18
nsrail Đường sắt Bắc-Nam OI Style 0.88 22.6% 7
nuclear Hai nhà máy điện nguyên tử OI Style 0.51 26.9% 71
number Biến đổi số ICPC 0.20 31.9% 304
numbers VM 08 Bài 06 - Những con số VNOI Marathon 0.60 40.0% 14
numvn Multiples ICPC 1.23 38.8% 24
oldmaps VM 10 Bài 10 - Bộ bản đồ cũ kỹ VNOI Marathon 0.92 100.0% 2
onbridge Online Bridge Searching ICPC 1.04 34.3% 79
optcut Chặt cây ICPC 0.23 49.5% 118
orderset Order statistic set ICPC 0.36 31.7% 191
organ VOI 13 Bài 6 - Sản xuất đồ chơi HSG Quốc gia 0.96 19.1% 33
otoci OTOCI ICPC 1.14 38.2% 45
own2 Bội số chung nhỏ nhất (Version 2) ICPC 0.67 22.0% 11
pagain Lại là số nguyên tố ICPC 0.29 14.8% 107
pagoda VOI 09 Bài 3 - Đường lên Bái Đính HSG Quốc gia 1.01 30.4% 21
paldr Even Palindrome ICPC 0.78 13.5% 4
palinx Xâu đối xứng ICPC 0.92 18.8% 143
paliny Palindrome dài nhất ICPC 0.29 25.2% 1010
parigame VOI 11 Bài 5 - Trò chơi chẵn lẻ HSG Quốc gia 0.14 44.6% 299
passet Tập hợp động (Pascal Version) ICPC 0.64 25.0% 3
password Password OI Style 0.95 18.2% 2
pbcdem Đếm dãy OI Style 0.41 17.5% 100
pbcdiv Phép chia hết ICPC 0.14 28.4% 332
pbcgangs Các băng đảng ICPC 0.23 41.2% 228
pbcispis ISPIS ICPC 0.28 31.5% 19
pbcjump Nhảy lò cò OI Style 1.57 31.3% 52
pbcpoint Nối điểm OI Style 0.58 42.2% 86
pbcrect Binary Rectangles OI Style 1.51 8.4% 8
pbcwater Tính toán lượng nước ICPC 0.20 42.9% 254
pbir IOI05 Birthday OI Style 1.29 50.0% 5
pchess4 Bàn cờ OI Style 1.63 8.3% 4
pcircle Vòng số nguyên tố ICPC 0.10 24.9% 268
pcontest Cuộc thi lập trình ICPC 1.67 28.1% 12
pcycle VM 08 Bài 20 - Mê cung VNOI Marathon 0.31 22.7% 105
per Hoán vị ICPC 0.66 30.8% 4
perc Chu trình hoán vị OI Style 0.58 15.9% 6
periodnb PERIOD OI Style 0.50 39.7% 48