Chơi bi-a 1 lỗ

View as PDF

Submit solution


Points: 0.11 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 512M
Input: stdin
Output: stdout

Problem source:
Alex Samsonov
Problem type
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

Mike chơi bi-a ~1~ lỗ rất giỏi nên kiếm được rất nhiều tiền độ banh. Nhà Cái mất nhiều tiền vì Mike lắm nên cú lắm nên họ quyết phải kiểm tra xem liệu Mike có chơi gian hay không?

Thể thức chơi bi-a ~1~ lỗ là như này: Có ~N~ viên bi được đánh số từ ~1 \rightarrow N~, đặt trên bàn, người chơi phải đánh sao cho các viên bi này lọt lỗ theo đúng thứ tự từ ~1 \rightarrow N~. Viên ~i~ sẽ phải vào lỗ trước viên ~i+1~. Để kiểm tra Mike, nhà Cái thuê ~1~ tay thám tử. Tay thám tử này sẽ kiểm tra bằng cách là thỉnh thoảng lại tiến lại cái lỗ và bốc lên viên ở trên cùng trong lỗ. Sau khi Mike đã đánh hết các bi vào lỗ rồi thì thám tử sẽ bốc hết các viên ở trong lỗ ra từ viên trên cùng tới viên dưới cùng. Hãy giúp thám tử xác định xem liệu Mike có chơi gian không? (Xem test ví dụ để hiểu rõ hơn).

Input

Dòng đầu tiên chứa 1 số nguyên dương ~N~ (~N \leq 100000~).

~N~ dòng tiếp theo mỗi dòng gồm ~1~ số nguyên ghi ra số chỉ trên trái bi mà thám tử lần lượt bốc lên được.

Output

Nếu xác định được Mike chơi gian thì ghi ra YES, ngược lại ghi NO.

Sample Input 1

3
3
1
2

Sample Output 1

YES

Sample Input 2

6
1
3
5
6
4
2

Sample Output 2

NO

Note

Ở test ví dụ ~1~: Khi thám tử bốc được bi số ~3~ lên thì có nghĩa là bi số ~1~, ~2~ đã vào lỗ rồi. Và như vậy bi trên cùng sau khi bốc bi số ~3~ ra phải là bi số ~2~ nhưng thám tử lại bốc ra được bi số ~1 \Rightarrow~ vô lý ~\Rightarrow~ Mike đã ăn gian.

Ở test ví dụ ~2~: Có thể xảy ra trường hợp thám tử bốc viên bi ~1~, ~3~, ~5~ ngay khi Mike vừa đánh chúng vào lỗ. Sau đó thám tử bốc những viên bi còn lại. Do đó không khẳng định được Mike đã ăn gian!

Download test và solution tại đây.


Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.