Xây dựng lâu đài

View as PDF

Submit solution

Points: 0.59 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 512M
Input: stdin
Output: stdout

Problem source:
AGAMES 2004
Problem type
Allowed languages
C, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch

Vua Hùng Vương thứ ~18~ đang muốn xây dựng cho mình một lâu đài trên một khu đất ở Phú Thọ. Để cho đơn giản, ta sẽ tọa độ hóa khu đất theo hệ tọa độ Đề Các. Theo các kiến trúc sư, để đảm bảo các yêu cầu mỹ quan, lâu đài nên được xây theo hình chữ nhật có các cạnh song song trục toạ độ. Còn theo thuật phong thủy, các góc của lâu đài không thể xây đặt tuỳ ý mà chỉ có thể đặt ở một số vị trí. Nhà vua muốn xây lâu đài cho mình vừa đẹp lại vừa hợp phong thuỷ. Và bạn, một chuyên gia lập trình, được yêu cầu giúp đỡ nhà vua. Nhà vua còn muốn biết có bao nhiêu cách xây lâu đài, và trong đó có bao nhiêu cách xây có diện tích lớn nhất và có diện tích nhỏ nhất, các diện tích đó là bao nhiêu?

Input

Dòng thứ nhất ghi số ~N~ là số điểm có thể đặt góc lâu đài. (~1 \leq N \leq 5000~)

~N~ dòng sau ghi ~2 \times N~ số nguyên là tọa độ ~N~ điểm có thể đặt góc lâu đài. (Tọa độ của các điểm là các số nguyên có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn ~2^{31}~)

Output

Dòng thứ nhất ghi số ~M~ là số cách xây lâu đài.

Nếu ~M > 0~, dòng thứ hai ghi ~2~ số ~SMAX~, ~CMAX~ là diện tích lớn nhất của lâu đài và số lượng lâu đài có diện tích là ~SMAX~.

Dòng thứ ~3~ ghi ~2~ số ~SMIN~, ~CMIN~ là diện tích nhỏ nhất của lâu đài và số lượng lâu đài có diện tích là ~SMIN~.

Sample Input

8
1 1
1 2
1 3
2 1
2 2
2 3
3 1
3 2

Sample Output

5
2 2
1 3

Note

Lưu ý các bạn cài bài này phải cài thật tinh tế.


Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.