Cờ vua

View as PDF

Submit solution

Points: 0.84 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M
Input: stdin
Output: stdout

Problem source:
Một bài cơ bản về lý thuyết trò chơi
Problem type
Allowed languages
C, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch

Cho bàn cờ kích thước ~3~ dòng, ~N~ cột. Các ô thuộc dòng trên cùng có một quân tốt đen ở mỗi ô, các ô ở dòng dưới cùng có một quân tốt trắng ở mỗi ô.

Hai người sẽ chơi trò chơi này, và quân Trắng đi trước. Hai người thực hiện nước đi của mình luân phiên, ai đến lượt mình mà không thể đi được nữa (do không còn nước đi hợp lệ) sẽ thua.

Tại mỗi nước đi, một người sẽ đi các quân tốt giống luật cờ Vua, hai luật quan trọng nhất là :

  • Quân Tốt chỉ có thể đi ~1~ ô dọc mỗi nước, và không được lùi.
  • Quân Tốt có thể ăn quân tốt khác màu theo ~1~ ô chéo.

Tuy nhiên có 2 luật sau khác với luật cờ Vua :

  • Quân Tốt không thể phong cấp.
  • Tại một nước đi, việc ăn Tốt khác là bắt buộc (nếu tồn tại nước ăn thì người chơi bắt buộc phải ăn Tốt đối phương, nếu có nhiều lựa chọn ăn thì sự lựa chọn thuộc về người chơi).

Biết cả hai đều cố gắng chơi tốt nhất có thể.

Hãy xác định ai là người chiến thắng.

Input

Đây là bài multitest.

Input gồm nhiều dòng, mỗi dòng là số nguyên dương ~N \leq 10^9~.

Output

Với mỗi test tương ứng, in ra "White" nếu Trắng thắng, hoặc in ra "Black" nếu Đen thắng.

Sample Input

3
4
5

Sample Output

White
Black
White

Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.