Problem list

ID Problem Category ▴ Points % AC # AC
kmedian USACO 2011 - Nov - Gold - Above the Median USACO 0.42 65.4% 98
kbsudoku USACO 2011 - Nov - Gold - Binary Sudoku USACO 0.96 56.0% 9
ksteeple USACO 2011 - Nov - Gold - Cow Steeplechase USACO 0.50 54.5% 10
usaco18dg_cowpatibility USACO 2018 - Dec - Gold - Cowpatibility USACO 0.90 24.7% 17
usaco18dg_dining USACO 2018 - Dec - Gold - Fine Dining USACO 1.00 45.7% 35
usaco18dg_teamwork USACO 2018 - Dec - Gold - Teamwork USACO 0.50 57.7% 101
usaco18ds_convention USACO 2018 - Dec - Silver - Convention USACO 0.20 33.7% 75
usaco19db_cowgym USACO 2019 - Dec - Bronze - Cow Gymnastics USACO 0.10 47.1% 77
usaco19db_livestock USACO 2019 - Dec - Bronze - Livestock Lineup USACO 0.10 31.5% 28
usaco19db_whereami USACO 2019 - Dec - Bronze - Where Am I? USACO 0.10 33.5% 58
usaco19dg_cowmbat USACO 2019 - Dec - Gold - Moortal Cowmbat USACO 0.50 40.3% 36
usaco19dg_pump USACO 2019 - Dec - Gold - Milk Pumping USACO 0.50 38.8% 42
usaco19dg_milkvisits USACO 2019 - Dec - Gold - Milk Visits USACO 1.00 35.7% 92
usaco19ds_meet USACO 2019 - Dec - Silver - Meetings USACO 0.20 43.8% 6
usaco19ds_milkvisits USACO 2019 - Dec - Silver - Milk Visits USACO 0.30 33.9% 109
usaco19ds_moobuzz USACO 2019 - Dec - Silver - MooBuzz USACO 0.10 57.7% 25
usaco19fs_revegetate USACO 2019 - Feb - Silver - The Great Revegetation USACO 0.20 27.3% 11
usaco21ob_acow1 USACO 2021 - Open - Bronze - Acowdemia I USACO 0.05 18.0% 139
usaco21ob_acow2 USACO 2021 - Open - Bronze - Acowdemia II USACO 0.07 34.2% 35
usaco21ob_acow3 USACO 2021 - Open - Bronze - Acowdemia III USACO 0.05 26.0% 46
usaco21og_perm USACO 2021 - Open - Gold - Permutation USACO 1.00 63.6% 14
usaco21og_portals USACO 2021 - Open - Gold - Portals USACO 0.30 80.0% 21
usaco21og_unicow USACO 2021 - Open - Gold - United Cows of Farmer John USACO 0.40 54.2% 83
usaco21os_acow USACO 2021 - Open - Silver - Acowdemia USACO 0.10 22.4% 70
usaco21os_abc USACO 2021 - Open - Silver - Do You Know Your ABCs? USACO 0.10 39.3% 9
usaco21os_maze USACO 2021 - Open - Silver - Maze Tic Tac Toe USACO 0.10 70.0% 7
group Phân nhóm VNOI Marathon 0.78 38.3% 54
vsteps VM 08 Bài 01 - Bậc thang VNOI Marathon 0.06 53.3% 1146
vboard VM 08 Bài 02 - Bàn cờ VNOI Marathon 0.13 56.1% 209
cway VM 08 Bài 03 - Đếm đường đi trên đồ thị đầy đủ VNOI Marathon 0.17 40.8% 66
kdel VM 08 Bài 04 - Xóa số VNOI Marathon 0.22 18.3% 73
integer7 VM 08 Bài 05 - Số nguyên VNOI Marathon 0.26 8.4% 27
numbers VM 08 Bài 06 - Những con số VNOI Marathon 0.60 40.0% 14
helppm VM 08 Bài 07 - Hình chữ nhật VNOI Marathon 0.24 30.5% 145
ant VM 08 Bài 08 - Kiến VNOI Marathon 0.20 52.4% 121
dancing VM 08 Bài 09 - Những hình nhân nhảy múa VNOI Marathon 0.25 39.2% 39
tribe VM 08 Bài 10 - Bộ lạc VNOI Marathon 0.48 21.8% 15
lsfight VM 08 Bài 11 - Quyết đấu VNOI Marathon 0.34 14.1% 28
digit0 VM 08 Bài 12 - Số 0 tận cùng VNOI Marathon 0.14 29.2% 163
binladen VM 08 Bài 13 - Bin Laden VNOI Marathon 0.17 31.9% 246
vtri VM 08 Bài 14 - Đếm tam giác VNOI Marathon 0.42 45.0% 18
qtree3 VM 08 Bài 15 - Truy vấn trên cây VNOI Marathon 0.74 41.1% 229
vblocks VM 08 Bài 16 - Xếp hình VNOI Marathon 0.59 24.3% 22
makhoa VM 08 Bài 17 - Mã khóa bí mật VNOI Marathon 1.82 19.2% 5
ndigit VM 08 Bài 18 - Dãy chữ số kỳ diệu VNOI Marathon 1.16 10.5% 2
facup VM 08 Bài 19 - Cúp FA VNOI Marathon 0.51 55.0% 10
pcycle VM 08 Bài 20 - Mê cung VNOI Marathon 0.31 23.7% 74
twoopers VM 08 Bài 21 - Xử lý xâu VNOI Marathon 0.94 24.7% 140
nhp VM 08 Bài 22 - Harry Potter và mê cung tử thần VNOI Marathon 1.36 16.7% 5
rect3 VM 08 Bài 23 - Khối tam chữ nhật VNOI Marathon 1.07 38.2% 10