Palindrome dài nhất

View as PDF

Submit solution


Points: 0.29 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M
Input: stdin
Output: stdout

Problem source:
Nguyễn Hoành Tiến
Problem types
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

Cho xâu ~S~.

Tìm độ dài của xâu con (liên tiếp) đối xứng dài nhất.

Input

Dòng ~1~: Số nguyên dương ~N \leq 5 \times 10^4~.

Dòng ~2~: Xâu ký tự độ dài ~N~.

Output

1 dòng duy nhất gồm độ dài của xâu con đối xứng dài nhất.

Sample Input

5
abacd

Sample Output

3

Comments

Please read the guidelines before commenting. • 0
  Huy_inIT  commented on July 24, 2024, 3:07 a.m.

  hash + chặt nhị phân

  vector<ll> POW(1000001);
  vector<ll> HASHS(1000001); vector<ll> HASHT(1000001);

  ll Get(ll l, ll r) { return ((HASHS[r] - HASHS[l-1] * POW[r - l + 1] % mod) + mod) % mod; }

  ll TAKE(ll l, ll r) { return ((HASHT[r] - HASHT[l-1] * POW[r - l + 1] % mod) + mod) % mod; }

  bool good(int m, int szt) { for(int i=1; i + m - 1 <= szt; i++) { if(Get(i, i + m - 1) == TAKE(szt - (i + m - 1) + 1, szt - i + 1)) { return true; } } return false; }

  TRYHARD main() { #ifndef ONLINEJUDGE #endif fastbuild int n; cin >> n;

  string s; cin >> s;
  string t; t = s;  
  reverse(all(t));
  s = ' ' + s;
  t = ' ' + t;
  
  POW[0] = 1;
  for(int i=1; i<=POW.size(); i++) 
  {
    POW[i] = (POW[i-1]*256)%mod;
  }
  
  HASH_S[0] = 0;
  for(int i=1; i&lt;s.size(); i++) 
  {
    HASH_S[i] = (HASH_S[i-1]*1ll*256 + (int)(s[i]-'a')) % mod;
  }
  
  HASH_T[0] = 0;
  for(int i=1; i&lt;t.size(); i++) 
  {
    HASH_T[i] = (HASH_T[i-1]*1ll*256 + (int)(t[i]-'a')) % mod;
  }
  
  int l = 1, r = n , ans = 0;
  
  while(l <= r){
    int m = (l + r)/2;
  
    if(good(m , n)){
      l = m + 1;
      ans = m;
    }
    else if(good(m + 1, n)){
      l = m + 2;
      ans = m + 1;
    }
    else
      r = m - 1;
  }
  
  cout << ans;
  return 0;
  

  }


 • 0
  pndhpndh  commented on June 16, 2024, 3:43 a.m.

  hihi


 • -2
  chunguyen2k8  commented on May 14, 2024, 12:18 p.m.

  HiHi , dùng manacher đi cho ngầu


 • 0
  vantien1526  commented on Aug. 31, 2023, 3:25 p.m.

  ai đó thông não giúp mình đoạn cnp với ạ :((


  • 0
   normankr07  commented on Sept. 3, 2023, 4:23 a.m.

   Tại hàm độ dài max không đơn điệu ý bạn, phải cnp các độ dài chẵn riêng và lẻ riêng Bài này bạn có thể làm bằng manacher, mình thấy dễ hơn, tài liệu thì ở đây: https://vnoi.info/wiki/algo/string/manacher.md


 • 1
  niahauma  commented on May 15, 2023, 11:01 a.m.

  cho mình hỏi tại sao phải chặt nhị phân chẳn lẻ thế ạ


  • -2
   quocdev2009  commented on May 14, 2024, 7:29 a.m.

   include <bits/stdc++.h>

   using namespace std;

   const int maxn = 5e4, base = 31, MOD = 1e9+7;

   int n, hashx[maxn+1], hashn[maxn+1], p[maxn+1]; string s;

   int getHashX(int l, int r) { return (hashx[r] - 1llhashx[l-1]p[r-l+1] + 1llMODMOD)%MOD; }

   int getHashN(int l, int r) { return (hashn[n - l + 1] - 1llhashn[n - r]p[r - l + 1] + 1llMODMOD)%MOD; }

   bool check_distance(int length) { for (int i = 1; i <= n - length + 1; i++) { if (getHashX(i, i + length - 1) == getHashN(i, i + length - 1)) return true; } return false; }

   int bs(int l, int r) { int ans = 1; while (l <= r) { int m = (l+r)/2; bool check = false; if (checkdistance(2*m)) { ans = max(ans, 2*m); l = m + 1; check = true; } if (checkdistance(2m+1)) { ans = max(ans, 2m+1); l = m + 1; check = true; } if (!check) r = m - 1; } return ans; }

   int main() { iosbase::syncwith_stdio(0); cin.tie(0); cout.tie(0); cin >> n; cin.ignore(); getline(cin, s); s = ' ' + s; p[0] = 1, hashx[0] = 0, hashn[0] = 0; for (int i = 1; i <= maxn; i++) p[i] = 1llp[i-1]base%MOD; for (int i = 1; i <= n; i++) { hashx[i] = (1llhashx[i-1]base + s[i] - 'a' + 1)%MOD; hashn[i] = (1llhashn[i-1]base + s[n-i+1] - 'a' + 1)%MOD; } cout << bs(1, n/2); }

   không cần chia ra vẫn AC nhé :>>>


   • 0
    Vinhzn08  commented on July 5, 2024, 5:10 p.m.

    orz


  • 0
   y  commented on May 15, 2023, 11:45 a.m.

   https://discord.com/channels/660930260405190688/1107185065370337320/1107269792672534569


 • 0
  YOASOBI  commented on Feb. 3, 2023, 1:37 a.m.

  Hash base 31 AC được nè :V


  • -1
   mt1234  commented on May 18, 2023, 5:50 a.m.

   Code kiểu j v :>>


 • -3
  dasher  commented on Jan. 27, 2023, 4:53 p.m.

  sao code mình có đpt O(n.n) mà vẫn AC vậy admin


 • -6
  tboros2  commented on Dec. 31, 2022, 12:26 p.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -27
  kh0i  commented on June 20, 2022, 6:19 a.m. edited

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • 54
  darkkcyan  commented on Nov. 3, 2021, 9:31 p.m.

  Cảm ơn bạn PPAP_1264589 đã đóng góp 3 test khá mạnh cho bộ test của bài này <3. Mình đã rejudge lại toàn bộ submission AC và lần này không chỉ có một vài mà lên đến khoảng 70 submissions đã mất AC :(.


  • -12
   tboros2  commented on Dec. 30, 2022, 11:34 a.m.

   This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • 55
  I_love_Hoang_Yen  commented on Aug. 23, 2021, 11:25 a.m.

  Mình vừa thêm 1 test do bạn manhtranVN đóng góp, và có vài submission đã mất AC.