Pizza Location

View as PDF

Submit solution


Points: 0.33 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 512M
Input: stdin
Output: stdout

Problem source:
COI 03
Problem type
Allowed languages
C, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch

Picko muốn mở một số cửa hàng pizza tại một số địa điểm. Bánh pizza sẽ cung cấp cho mọi khách hàng nằm trong hình tròn bán kính ~R~ với tâm là các địa điểm được chọn.

Xác định số khách hàng lớn nhất có thể phục vụ.

Input

Dòng đầu là hai số ~K~, ~R~: số nhà hàng có thể được mở và bán kính phục vụ của mỗi nhà hàng, ~1 \le K \le 10, 1 \le R \le 500~.

Dòng thứ hai là ~M~, số địa điểm có thể đặt nhà hàng, ~K \le M \le 20~.

~M~ dòng tiếp theo, mỗi dòng là ~2~ số nguyên ~X~ và ~Y~, ~-1000 \le X,Y \le 1000~.

Dòng tiếp theo là ~N~, số khu nhà, ~1 \le N \le 100~.

Mỗi dòng trong ~N~ dòng tiếp theo là ~3~ số nguyên ~X~, ~Y~, ~S~, là tọa độ và số người ở khu nhà đó, ~-1000 \le X,Y \le 1000, 1 \le S \le 100~.

Khu nhà nằm trong bán kính của nhà hàng nếu khoảng cách giữa chúng ~\le R~. Không có ~2~ khu nhà tại cùng ~1~ địa điểm.

Output

Ghi ra số người tối đa có thể được phục vụ.

Sample Input 1

2 2
3
1 0
4 0
7 0
4
0 0 1
3 0 7
5 0 9
8 0 1

Sample Output 1

18

Sample Input 2

2 2 
3 
-2 0 
0 1 
3 0 
8 
-3 1 1 
-3 0 1 
-3 -1 1 
-2 -1 1 
0 0 3 
0 2 1 
2 1 3 
4 0 2

Sample Output 2

12

Sample Input 3

3 3 
5 
0 0 
1 6 
2 3 
6 6 
7 2 
8 
0 1 2 
0 5 3 
0 6 1 
1 0 1 
3 2 3 
3 6 2 
6 2 4 
8 6 3

Sample Output 3

17

Comments

Please read the guidelines before commenting.  • -12
    luvHT0625  commented on Aug. 18, 2021, 12:02 p.m.

    This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.