Quan hệ

View as PDF

Submit solution


Points: 0.16 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 512M
Input: stdin
Output: stdout

Problem types
Allowed languages
C, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch

Xét một tập ~N~ đối tượng có thể so sánh được ~(2 \le n \le 10)~. Giữa ~2~ đối tượng ~a~ và ~b~ có thể tồn tại ~1~ trong ~3~ quan hệ phân loại:

~a = b~; ~a < b~; ~a > b~;

Như vậy, với ~3~ đối tượng ~(a~, ~b~, ~c)~ có thể tồn tại ~13~ quan hệ phân loại như sau:

~a = b = c~; ~a = b < c~; ~c < a = b~; ~a < b = c~

~b = c < a~; ~a = c < b~; ~b < a = c~; ~a < b < c~

~a < c < b~; ~b < a < c~; ~b < c < a~; ~c < a < b~

~c < b < a~;

Cho số ~n~, hãy xác định số lượng quan hệ phân loại khác nhau.

Input

Gồm nhiều số ~n~. Mỗi số trên ~1~ dòng. Kết thúc file là ~-1~.

Output

Với mỗi ~n~, đưa ra số lượng quan hệ phân loại tìm được, mỗi số trên ~1~ dòng (không có dòng trống).

Sample Input

2
3
-1

Sample Output

3
13

Comments

Please read the guidelines before commenting.  • 2
    CQTshadow   commented on June 28, 2021, 9:23 p.m.

    Góp ý nhỏ ^^, bài nãy nên cho n to hơn + ans mod để tránh cout test ạ