Queen Game

View as PDF

Submit solution

Points: 1.67 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M
Input: stdin
Output: stdout

Problem source:
ACM ICPC Regional Phuket 2011
Problem type
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

Trò chơi Queen được chơi trên bàn cờ có ~R~ hàng và ~C~ cột. Các hàng dược đánh số từ ~1~ đến ~R~ và các cột được đánh số từ ~1~ đến ~C~.

Ô trên cùng ở hàng ~1~ cột ~1~, toạ độ ~(1,1)~.

Đây là trò chơi giữa hai người. Ban đầu có ~N~ quân hậu được đặt ở các ô vuông trên bàn cờ, lưu ý rằng một ô có thể đặt được nhiều quân hậu.

Khi tới lượt của mình, người chơi sẽ chọn một quân hậu bất kì còn lại trên bàn cờ và di chuyển nó theo các quy tắc sau, sao cho quân hậu luôn nằm trong bàn cờ:

  • Hoặc di chuyển dọc về phía trên của bàn cờ.
  • Hoặc ngang về bên trái bàn cờ.
  • Hoặc chéo về bên trái bàn cờ.

Khi một quân hậu đến được ô ~(1, 1)~ thì nó sẽ bị bỏ ra khỏi bàn cờ. Người nào thực hiện nước đi hợp lệ cuối cùng sẽ giành chiến thắng.

Hai người chơi luận phiên nhau. Bạn được cho kích thước của bàn cờ và vị trí ban đầu của ~N~ quân hậu. Nếu họ đều chơi tối ưu, bạn hãy tính xem ai là người chiến thắng ?

Input

Dòng đầu tiên chứa ~T \leq 50~ là số lượng bộ test.

Sau đó là ~T~ test, trong đó:

  • Dòng đầu chứa ~3~ số nguyên dương ~R \leq 25, C\leq 10^{15}, N \leq 1000~.
  • Sau đó là ~N~ dòng, mỗi dòng là ~1~ cặp số ~(x_i,y_i)~, chúng là toạ độ ban đầu của ~N~ quân hậu trên bàn cờ (đảm bảo thoả mãn).
  • Như đã nói ở trên, một ô có thể có nhiều quân hậu.

Output

In ra ~T~ dòng, ở dòng thứ ~i~:

  • In ra "YES" nếu người đi trước có chiến thuật để chắc chắn thắng.
  • In ra "NO" nếu ngược lại.

Sample Input

3 

5 5 1 
2 3 

5 5 2 
4 4 
4 4 

5 5 3 
1 2 
2 1 
2 2

Sample Output

NO
NO
YES

Note

Các test được cách dòng để các bạn dễ nhìn.


Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.