Phi hàm Euler

View as PDF

Submit solution


Points: 0.15 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 512M
Input: stdin
Output: stdout

Problem type
Allowed languages
C, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch

Trong số học, hàm Euler ~\varphi~ của một số nguyên dương ~n~ được định nghĩa là số lượng các số nguyên dương nhỏ hơn hoặc bằng ~n~ và nguyên tố cùng nhau với ~n~.

Cho số nguyên dương ~n~ ~\left(1 \le n \le 10^6\right)~. Tính giá trị của hàm Euler ~\varphi~.

Input

Dòng đầu chứa số nguyên ~T~ là số test ~\left(T \le 20000\right)~.

~T~ dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa một số nguyên ~n~.

Output

~T~ dòng, mỗi dòng ghi kết quả của test tương ứng.

Sample Input

5
1
2
3
4
5

Sample Output

1
1
2
2
4

Comments

Please read the guidelines before commenting.  • -10
    MrMinhFly   commented on May 19, 2021, 10:52 a.m.

    This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.