Palindrome Merge

View as PDF

Submit solution

Points: 1.78 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 512M
Input: stdin
Output: stdout

Problem type
Allowed languages
C, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch

Cho 2 xâu s1 và s2. Ta có thể trộn các kí tự của hai xâu (theo thứ tự ban đầu) để được xâu mới.

Ví dụ: s1 = 'ab' và s2 = 'ba'.

Ta có thể trộn để được xâu st = 'a b b a' nhưng không được st = 'a a b b'.

Yêu cầu: Cho 2 xâu chỉ gồm các chữ cái thường. Đếm số cách trộn để tạo được xâu palindrome.

Ví dụ: aba, abba là palindrome, abc và abca không phải.

Input

2 dòng, mỗi dòng chứa một xâu, độ dài xâu không vượt quá ~500~.

Output

Một số nguyên là số cách trộn sau khi ~\bmod 3210121~.

Sample Input

ab
ba

Sample Output

4

Comments

Please read the guidelines before commenting. • 5
  ti20_ntson   commented on Nov. 25, 2022, 9:50 a.m.

  đọc đề ở đây không bị lỗi : https://vnoi.info/problems/TPCPALIN/


 • 3
  NguyenHungBG   commented on May 22, 2022, 8:38 a.m. edited

  Mình gửi đầu bài ở đây cho những bạn không nhìn được đề ạ :>

  Cho 2 xâu s1 và s2. Ta có thể trộn các kí tự của 2 xâu (theo thứ tự ban đầu) để được xâu mới. Ví dụ : s1 = 'ab' và s2 = 'ba'. Ta có thể trộn để được xâu st = 'a b b a' nhưng không được st = 'a a b b'.


 • 4
  lytieulong_123   commented on Dec. 7, 2021, 9:59 p.m.

  bài này bị lỗi ở đề phải không ạ, em F5 mấy lần vẫn k nhìn được