Palindrome Merge

View as PDF

Submit solution

Points: 1.78 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 512M
Input: stdin
Output: stdout

Problem type
Allowed languages
C, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch

Cho ~2~ xâu ~s1~ và ~s2~. Ta có thể trộn các kí tự của ~2~ xâu (theo thứ tự ban đầu) để được xâu mới.

Ví dụ: ~s1 = ab~ và ~s2 = ba~.

Ta có thể trộn để được xâu ~st = a\boldsymbol{b}b\boldsymbol{a}~ nhưng không được ~st = a\boldsymbol{ab}b~.

Yêu cầu: Cho ~2~ xâu chỉ gồm các chữ cái thường. Đếm số cách trộn để tạo được xâu palindrome.

Ví dụ: ~aba~, ~abba~ là palindrome, ~abc~ và ~abca~ không phải.

Input

~2~ dòng, mỗi dòng chứa một xâu, độ dài xâu không vượt quá ~500~.

Output

Một số nguyên là số cách trộn sau khi ~\mod 3210121~.

Sample Input

ab
ba

Sample Output

4

Comments

Please read the guidelines before commenting. • 1
  NguyenHungBG   commented on May 22, 2022, 8:38 a.m. edited

  Mình gửi đầu bài ở đây cho những bạn không nhìn được đề ạ :>

  Cho 2 xâu s1 và s2. Ta có thể trộn các kí tự của 2 xâu (theo thứ tự ban đầu) để được xâu mới. Ví dụ : s1 = 'ab' và s2 = 'ba'. Ta có thể trộn để được xâu st = 'a b b a' nhưng không được st = 'a a b b'.


 • 1
  lytieulong_123   commented on Dec. 7, 2021, 9:59 p.m.

  bài này bị lỗi ở đề phải không ạ, em F5 mấy lần vẫn k nhìn được