Prime Number Theorem

View as PDF

Submit solution


Points: 0.51 (partial)
Time limit: 2.78s
Memory limit: 512M
Input: stdin
Output: stdout

Problem source:
© VNOI
Problem type
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

Trong số học, định lý Số Nguyên Tố cho biết sự phân bố tiệm cận của các số nguyên tố. Gọi ~\pi(x)~ là số số nguyên tố không vượt quá ~x~. Định lý Số Nguyên Tố khẳng định: $$\pi(x) \approx \frac{x}{ln{x}}$$

Bạn hãy viết chương trình xác định xem định lý Số Nguyên Tố có thể dùng để tính xấp xỉ ~\pi(x)~ tốt đến đâu. Cụ thể hơn, với mỗi giá trị ~x~, bạn cần tính sai số phần trăm $$\frac{\left|\pi(x) - \frac{x}{ln{x}}\right|}{\pi(x)} \text{ } \%$$

Input

Dữ liệu bao gồm nhiều bộ test (không quá ~1000~).

Mỗi bộ test chứa một giá trị ~x~ ~\left(2 \leq x \leq 10^8\right)~ cho trên một dòng.

Số ~0~ kết thúc dữ liệu.

Output

Với mỗi giá trị ~x~, in ra sai số phần trăm của phép xấp xỉ ~\pi(x)~, làm tròn đến chính xác một chữ số thập phân.

Sample Input

10000000
2
3
5
1234567
0

Sample Output

6.6
188.5
36.5
3.6
7.7

Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.