Submit solution


Points: 0.25 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M
Input: stdin
Output: stdout

Problem source:
COI 04
Problem types
Allowed languages
C, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch

Charlie sở hữu vài cái máy bay bà già và cần tối ưu chi phi để kiếm lời

Có ~N~ phi công ~(N~ chẵn) và cần có ~\frac{N}{2}~ phi hành đoàn. Mỗi phi hành đoàn gồm ~2~ người - ~1~ lái chính, ~1~ trợ lí. Lái chính phải cao tuổi hơn trợ lý. Hợp đồng cho mỗi phi công có ghi mức lương nếu anh ta là lái chính hoặc là trợ lí. Với mỗi ~1~ hợp đồng thì lương lái chính lớn hơn lương trợ lí.

Tìm cách ghép cặp sao cho tổng lương phải trả cho ~N~ người là ít nhất.

Input

Dòng đầu là ~N~ ~(N~ chẵn), số phi công, ~2 \leq N \leq 10, 000~.

~N~ dòng tiếp theo, mỗi dòng là ~2~ số ~X~, ~Y~ là lương phi công thứ ~i~ nếu làm lái chính hoặc trợ lí, ~1 \leq Y < X \leq 100\,000~.

Các phi công sắp tăng dần theo tuổi.

Output

Lương nhỏ nhất cần trả.

Sample Input 1

4
5000 3000
6000 2000
8000 1000
9000 6000

Sample Output 1

19000

Sample Input 2

6 
10000 7000 
9000 3000 
6000 4000 
5000 1000 
9000 3000 
8000 6000

Sample Output 2

32000

Comments

Please read the guidelines before commenting.