Problem list

ID Problem Category ▴ Points % AC # AC
errichto_matexp_stringmood Matrix Exponentiation - String Mood Educational 0.50 64.6% 319
errichto_matexp_hstringupd Matrix Exponentiation - String Mood Updates Educational 1.20 49.0% 94
geo_d Phương trình đường phân giác Educational 0.25 10.8% 70
kmp_pstring PSTRING Educational 0.01 19.6% 19
rmq_rook Quân xe Educational 0.60 26.7% 22
secondthread_tree_sloth Sloth Naptime Educational 0.50 31.8% 177
kmp_bnum Số đẹp Educational 0.01 13.9% 35
secondthread_tree_lorax The Lorax Educational 0.70 61.1% 86
rmq_threenum Threenum Educational 0.01 1.1% 4
trie_ddsearch Tìm kiếm động cơ Educational 0.01 2.5% 2
rmq_simpseq Tối giản Educational 0.01 0.2% 1
trie_tquery TQUERY Educational 0.01 5.5% 22
kmp_fencedecor Trang trí hàng rào Educational 0.01 5.6% 9
trie_torture TRIETORTURE Educational 0.01 2.9% 3
trie_tprinter Type Printer Educational 0.01 2.6% 11
rmq_gcdmax Văn chương lai láng Educational 0.60 29.5% 44
kmp_pscnt Xâu đầu cuối Educational 0.01 36.4% 31
trie_xor_mst XOR MST Educational 0.01 7.1% 33
geo_k Độ dài vector Educational 0.10 59.3% 214
geo_m Đường thẳng đi qua 1 điểm với vector pháp tuyến Educational 0.15 60.4% 130
geo_l Đường thẳng đi qua 2 điểm Educational 0.10 47.3% 186
fcb001_c3 Beginner Free Contest 1 - C3 Free Contest 0.25 25.6% 490
fcb001_color Beginner Free Contest 1 - COLOR Free Contest 0.59 24.7% 134
fcb001_height Beginner Free Contest 1 - HEIGHT Free Contest 0.28 28.7% 567
fcb001_ksum Beginner Free Contest 1 - KSUM Free Contest 0.18 40.8% 565
fcb001_maxsum Beginner Free Contest 1 - MAXSUM Free Contest 0.22 48.1% 758
fcb010_bigger Beginner Free Contest 10 - BIGGER Free Contest 0.11 48.7% 448
fcb010_btower Beginner Free Contest 10 - BTOWER Free Contest 0.11 15.6% 4
fcb010_elevator Beginner Free Contest 10 - ELEVATOR Free Contest 0.11 45.1% 64
fcb010_tgd Beginner Free Contest 10 - TGD Free Contest 0.11 50.7% 28
fcb010_travelab Beginner Free Contest 10 - TRAVELAB Free Contest 0.11 66.7% 8
fcb011_aquery2 Beginner Free Contest 11 - AQUERY2 Free Contest 0.11 37.0% 112
fcb011_average Beginner Free Contest 11 - AVERAGE Free Contest 0.11 25.6% 37
fcb011_conseq Beginner Free Contest 11 - CONSEQ Free Contest 0.11 28.9% 12
fcb011_hcn Beginner Free Contest 11 - HCN Free Contest 0.11 50.0% 49
fcb011_mod Beginner Free Contest 11 - MOD Free Contest 0.11 31.9% 687
fcb012_clkangle Beginner Free Contest 12 - CLKANGLE Free Contest 0.11 27.0% 36
fcb012_dpd1 Beginner Free Contest 12 - DPD1 Free Contest 0.11 16.3% 10
fcb012_garden Beginner Free Contest 12 - GARDEN Free Contest 0.11 35.9% 10
fcb012_library Beginner Free Contest 12 - LIBRARY Free Contest 0.11 61.9% 82
fcb012_product Beginner Free Contest 12 - PRODUCT Free Contest 0.11 67.8% 641
fcb013_balloon Beginner Free Contest 13 - BALLOON Free Contest 0.11 85.4% 730
fcb013_bigmod Beginner Free Contest 13 - BIGMOD Free Contest 0.11 4.9% 13
fcb013_countstr Beginner Free Contest 13 - COUNTSTR Free Contest 0.11 19.6% 14
fcb013_rbpoint2 Beginner Free Contest 13 - RBPOINT2 Free Contest 0.11 40.1% 189
fcb013_xorsum Beginner Free Contest 13 - XORSUM Free Contest 0.11 36.4% 3
fcb014_art Beginner Free Contest 14 - ART Free Contest 0.47 9.1% 1
fcb014_aurora Beginner Free Contest 14 - AURORA Free Contest 0.70 100.0% 1
fcb014_buying Beginner Free Contest 14 - BUYING Free Contest 0.23 91.0% 537
fcb014_evensum Beginner Free Contest 14 - EVENSUM Free Contest 0.05 60.0% 953