Duyên Hải 2020 - Lớp 10 - Bài 1 - LED

View as PDF

Submit solution


Points: 0.10 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M
Input: stdin
Output: stdout

Problem type
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

Minh nhận được một chiếc máy tính bấm tay màn hình LCD. Màn hình được chia thành các ô biểu diễn chữ số, mỗi ô gồm ~7~ vạch LED và mỗi chữ số sẽ tương ứng với một số vạch LED được kích hoạt nổi màu đen trên ô đó. Cách hiển thị các số như sau:

Minh bấm số nguyên dương ~N~ hiển thị trên màn hình và thắc mắc ~2~ câu hỏi:

 1. Có bao nhiêu vạch LED được kích hoạt để hiển thị số ~N~.
 2. Tính số lượng các số lớn hơn ~N~, có thể được hiển thị bởi kích hoạt thêm ít nhất một vạch LED ngoài các vạch đang được kích hoạt để hiển thị số ~N~ (không tắt bất kỳ vạch LED nào đang hiển thị và không kích hoạt vạch LED trên ô chưa có vạch kích hoạt).

Yêu cầu: Hãy lập trình giúp Minh trả lời ~2~ câu hỏi trên.

Input

Dữ liệu vào:

 • Dòng đầu tiên ghi mã câu hỏi ~V~ là ~1~ hoặc ~2~.
 • Dòng thứ ~2~ ghi số nguyên dương ~N~ (không bắt đầu bởi chữ số ~0)~.

Output

Ghi ra:

 • Nếu ~V = 1~ thì in ra số vạch LED được kích hoạt để hiển thị số ~N~.
 • Nếu ~V = 2~ thì in ra số lượng số lớn hơn ~N~, có thể được hình thành bằng cách kích hoạt thêm ít nhất một vạch LED, bên cạnh các vạch đã kích hoạt được sử dụng để hiển thị số ~N~.

Giới hạn

 1. ~(45~ điểm~)~ ~V = 1~, ~N \leq 10^{18}~
 2. ~(20~ điểm~)~ ~V = 2~, ~N < 20~
 3. ~(35~ điểm~)~ ~V = 2~, ~20 \leq N \leq 10^{18}~

Sample Input 1

1
823

Sample Output 1

17

Sample Input 2

2
823

Sample Output 2

5

Note

Ở test ví dụ 1: số ~8~ dùng ~7~ vạch, số ~2~ dùng ~5~ vạch, số ~3~ dùng ~5~ vạch, do đó cần ~17~ vạch.

Ở test ví dụ 2: có ~5~ số lớn hơn ~823~ là ~828~, ~829~, ~883~, ~888~, ~889~.


Comments

Please read the guidelines before commenting. • -47
  pmdong  commented on Aug. 19, 2021, 12:34 p.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -44
  NEIK  commented on May 4, 2021, 10:13 a.m. edited

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.