Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC
mafija Mafia OI Style 1.13 19.5% 13
makhoa VM 08 Bài 17 - Mã khóa bí mật VNOI Marathon 1.82 21.6% 8
makhoa2 VM 11 Bài 05 - Mã khóa bí mật 2 VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
maxiset Maximal Independent Set ICPC 1.86 18.2% 2
mbracket Shortest Regular Bracket ICPC 1.29 100.0% 3
mconstr Search of Concatenated Strings ICPC 1.45 9.5% 2
mcquery MinCut Query ICPC 1.86 22.8% 18
mdigits1 Different Digits ICPC 1.11 14.9% 8
mdostava Pizza Delivery ICPC 1.14 26.4% 16
medquery Dynamic Median ICPC 0.87 20.9% 48
meo Mèo OI Style 1.82 18.8% 11
message1 VOI 13 Bài 2 - Trao đổi thông tin HSG Quốc gia 1.74 9.3% 80
mexico IOI06 The Valley of Mexico OI Style 1.27 50.0% 4
mgame1 Game ICPC 1.27 19.0% 4
midas Vua Midas thích vàng ICPC 1.13 20.9% 10
moebius Moebius ICPC 1.95 20.0% 1
morsedec Morse decoding ICPC 1.29 31.4% 102
mpart Chia nhóm ICPC 1.04 26.2% 29
mpigs Bán lợn ICPC 1.43 41.9% 12
mpoleval Polynomial Evaluation - Angry Teacher ICPC 1.63 15.4% 2
mpyramid IOI06 Pyramid - Tượng đài OI Style 1.05 34.5% 20
mse08h GCD Determinant ICPC 1.51 40.0% 3
mskycode Sky Code ICPC 1.27 36.2% 139
mtanum Chỉ là phép nhân ICPC 1.82 9.1% 1
mtele Tele Broadcast ICPC 1.38 100.0% 5
mtreecol Color a tree ICPC 1.43 36.0% 9
mtrgame Matrix Game ICPC 1.86 30.8% 4
mul2com Binary multiplication ICPC 1.14 28.6% 2
nail Bữa tiệc ICPC 1.23 42.9% 3
ndigit VM 08 Bài 18 - Dãy chữ số kỳ diệu VNOI Marathon 1.16 15.4% 6
netwrknb Network OI Style 1.03 33.8% 83
newj Số học 2 ICPC 1.03 21.8% 9
nhp VM 08 Bài 22 - Harry Potter và mê cung tử thần VNOI Marathon 1.36 19.4% 6
nhremind Reminding Password OI Style 1.70 8.6% 23
ninjump VO 12 Bài 1 - Ninja học nhảy VNOI Online 1.60 35.7% 8
nk05eopr Đổi chỗ ICPC 1.70 52.8% 12
nkbas VM 10 Bài 02 - Trung tâm bảo hành VNOI Marathon 1.04 17.1% 35
nkbuild Phát triển Quốc gia OI Style 1.08 21.1% 61
nkbusd Điều độ xe buýt OI Style 1.21 11.8% 3
nkcomp Quản lý công ty OI Style 1.05 33.4% 81
nkdist Distance OI Style 1.95 7.7% 3
nkgame NKGAME ICPC 1.95 0.0% 0
nkluck Dãy số may mắn OI Style 1.57 38.0% 112
nkmage Nhà thông thái OI Style 1.33 25.0% 1
nkmou IOI05 Mountains OI Style 1.07 28.4% 20
nknl2 Chuỗi hạt (Hard version) ICPC 1.38 16.7% 2
nkpairs IOI07 Pairs OI Style 1.19 23.9% 19
nkrtest Thử nghiệm Robot OI Style 1.43 75.0% 2
nkset Dãy số OI Style 1.82 20.8% 70
nktrafic Monkey island OI Style 1.45 46.5% 8