Morse decoding

View as PDF

Submit solution

Points: 1.29 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M
Input: stdin
Output: stdout

Problem source:
ACM Central European Programming Contest, Warsaw 2001
Problem type
Allowed languages
C, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch

Hiện nay, khi công nghệ thông tin phát triển, con người thường trao đổi với nhau bằng điện thoại, fax hay email. Hãy quay ngược thời gian lại ~100~ năm, khi đó con người không có điện thoại hay fax, lại càng chẳng có email, người ta phải liện lạc với nhau bằng mật mã MORSE. Đây là loại mật mã mà các kí tự chỉ được mã hóa bằng ~2~ kí hiệu "." (tích) và "-" (tè). Để chuyển đi một văn bản, người ta mã hóa từng chữ cái trong văn bản đó thành những dãy kí tự tích tè. Trên thế giới đã quy định một quy tắc mã hóa chuẩn như sau:

$$\begin{array}{|l|l|l|l|l|l|} \hline A & .- & B & -... & C & -.-. \\ \hline D & -.. & E & . & F & ..-. \\ \hline G & --. & H & .... & I & .. \\ \hline J & .--- & K & -.- & L & .-.. \\ \hline M & -- & N & -. & O & --- \\ \hline P & .--. & Q & --.- & R & .-. \\ \hline S & ... & T & - & U & ..- \\ \hline V & ...- & W & .-- & X & -..- \\ \hline Y & -.-- & Z & --.. & & \\ \hline \end{array}$$

Input

Dòng thứ nhất ghi xâu đã mã hóa gồm không quá ~10000~ kí tự tích tè. Dòng thứ hai ghi số ~N~ là số các từ có nghĩa ~(N \leq 1000)~. Trong ~N~ dòng tiếp theo, mỗi dòng ghi một từ có nghĩa. Các từ là các xâu không rỗng gồm không quá ~10~ kí tự trong khoảng "A" đến "Z".

Output

Gồm một dòng duy nhất ghi số ~P~ là phần dư số cách giải mã có nghĩa khi chia cho ~1~ triệu (mod ~1\,000\,000)~.

Sample Input

.---.--.-.-.-.---...-.---.
6
AT
TACK
TICK
ATTACK
DAWN
DUSK

Sample Output

2

Comments

Please read the guidelines before commenting.  • 0
    nguyenhainam1012cg  commented on March 18, 2023, 3:31 p.m.

    à đâu do e đần để sai mod đề bài yêu cầu =))))


  • -1
    nguyenhainam1012cg  commented on March 18, 2023, 3:30 p.m.

    m/n ơi cho e hỏi bài này làm hash ko ăn dc dk ạ