Chỉ là phép nhân

View as PDF

Submit solution

Points: 1.82 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 512M
Input: stdin
Output: stdout

Problem source:
MTA
Problem type
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

~2~ bạn ~A~ và ~B~ chơi ~1~ trò như sau:

~A~ nghĩ ra ~1~ số ~x~, có ~k~ chữ số, tổng các chữ số của ~x = S~ và giữ bí mật số ~x~ đó, ~B~ nghĩ ra ~1~ số ~D~ có ~1~ chữ số, và nói cho ~A~. ~A~ tính kết quả của ~x \times d~ và thông báo cho ~B~ số ~P~ là tổng các chữ số của kết quả đó và thách đố ~B~ tìm ra số ~x~ ban đầu. Help ~B~

Input

~1~ dòng gồm ~4~ số: ~k~, ~S~, ~P~, ~D~

Output

In ra ~x~, nếu có nhiều kết quả in ra kết quả nhỏ nhất, nếu ko có kết quả nào in ra ~- 1~.

Giới hạn

~1 \le k \le 100~;

Sample Input

2 9 9 5

Sample Output

18

Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.