VM 08 Bài 18 - Dãy chữ số kỳ diệu

View as PDF

Submit solution


Points: 1.16 (partial)
Time limit: 2.47s
Memory limit: 256M
Input: stdin
Output: stdout

Problem source:
VNOI Marathon '08 - Round 3/DivAProblem Setter: Lê Ðôn Khuê
Problem type
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

Số ~A(K)~ là dãy thu được bằng cách ghép liên tiếp các số ~1^K, 2^K, 3^K, ...~ Số nhỏ hơn ở phía sau (bên phải).

Với ~K = 1, A(K) = ...181716151413121110987654321~.

Với ~K = 2, A(K) = ...169144121100816449362516941~.

Xét tổng ~S = A(1) + A(2)~. Đoạn cuối của S là: ~...350860272513937560350171262~

Cho ~N, K_1, K_2~, hãy tìm chữ số thứ ~N~ tính từ phải sang của tổng ~S = A(K_1) + A(K_2)~ (số ngòai cùng bên phải của tổng ~S~ được tính là chữ số thứ 1)

Input

Mỗi input gồm ~3~ test, mỗi test được ghi trên ~1~ dòng gồm ~3~ số ~N, K_1, K_2~. ~1 \le K_1, K_2 \le 5. 1 \le N \le 1,000,000,000~

Output

In ra ~3~ đáp số tương ứng.

Sample Input

1 1 2
3 1 2
5 1 2

Sample Output

2
2
7

Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.