Đổi chỗ

View as PDF

Submit solution

Points: 1.70 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 512M
Input: stdin
Output: stdout

Problem source:
Từ acm.uva.es
Problem type
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

Cho một dãy số là một hoán vị của ~12~ số tự nhiên đầu tiên (từ ~0~ đến ~11)~. Giả sử số ~0~ ở vị trí thứ ~i~ trong dãy số (vị trí được đánh số từ ~0~ đến ~11~, từ trái sang phải) thì bạn có thể đổi chỗ số ~0~ với số ở vị trí thứ ~j~ nếu thỏa mãn cả hai điều kiện sau:

  • ~|i -j| = d_{k}~, với ~k = 1 \dots 3~ và ~(d_{1}~, ~d_{2}~, ~d_{3}~, ~d_{4}) = (1; 3; 6; 12)~
  • ~\left[\frac{i}{d_{k + 1}}\right] = \left[\frac{j}{d_{k + 1}}\right]~, với ~[]~ là hàm phần nguyên

Bạn hãy tìm số phép đổi chỗ ít nhất để có thể sắp xếp dãy số theo thứ tự tăng dần

Input

Dòng đầu tiên là một số nguyên ~t~ cho biết số lượng test ~(t \le 20)~

Mỗi bộ test bao gồm một dòng là dãy bao gồm các số từ ~0~ đến ~11~, mỗi số ngăn cách bởi một khoảng trắng.

Biết rằng mỗi dãy số cho trước luôn luôn có thể sắp xếp tăng dần bằng phép đổi chỗ đã quy định

Output

Với mỗi bộ test, in ra số phép đổi chỗ ít nhất để sắp xếp dãy số đã cho theo thứ tự tăng dần

Sample Input

2
1 10 2 3 0 5 7 4 8 6 9 11
6 4 1 0 3 5 9 7 2 10 11 8

Sample Output

8
9

Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.