Problem list

ID Problem Category Points ▾ % AC # AC
trie_tquery TQUERY Educational 0.01 10.6% 47
trie_torture TRIETORTURE Educational 0.01 4.6% 5
trie_cleanup Dọn dẹp máy tính Educational 0.01 8.4% 9
trie_tprinter Type Printer Educational 0.01 9.4% 63
trie_kxor KXOR Educational 0.01 17.4% 39
kmp_bnum Số đẹp Educational 0.01 14.8% 48
kmp_pscnt Xâu đầu cuối Educational 0.01 19.8% 40
kmp_cpic Dư ảnh thời gian Educational 0.01 3.7% 3
kmp_friendly kmpfriendly Educational 0.01 13.5% 16
kmp_fencedecor Trang trí hàng rào Educational 0.01 7.2% 14
kmp_badnum Bad Numbers Educational 0.01 6.3% 11
kmp_append Append Educational 0.01 21.5% 57
kmp_pstring PSTRING Educational 0.01 19.8% 22
kmp_giap KMP++ Educational 0.01 30.3% 6
vpc23_a Xếp chỗ ngồi Viettel Programming Challenge 0.01 60.5% 337
tst18_a Nhảy lò cò Team Selection Test 0.01 4.2% 19
tst18_c Cung tròn Team Selection Test 0.01 0.0% 0
tst18_e Tìm kiếm nhị phân Team Selection Test 0.01 4.6% 2
tst18_f Diện tích bao lồi Team Selection Test 0.01 0.0% 0
tst18_g Bảo vệ thành phố Team Selection Test 0.01 5.6% 1
tst18_h Trò chơi trên đa giác Team Selection Test 0.01 0.0% 0
tst18_b Đèn trang trí Team Selection Test 0.01 16.9% 11
tst18_d Tổng ngẫu nhiên Team Selection Test 0.01 0.0% 0
icpc23_national_a ICPC 2023 vòng Quốc gia - A: Angry Birbs ICPC 0.01 45.8% 495
hp_thpt_21_a HSG THPT Hải Phòng 2021 - Bài 1 HSG Tỉnh/Thành phố 0.01 58.1% 1692
hp_thpt_21_c HSG THPT Hải Phòng 2021 - Bài 3 HSG Tỉnh/Thành phố 0.01 31.4% 734
hp_thpt_22_a HSG THPT Hải Phòng 2022 - Bài 1 HSG Tỉnh/Thành phố 0.01 59.1% 1010
hp_thpt_22_b HSG THPT Hải Phòng 2022 - Bài 2 HSG Tỉnh/Thành phố 0.01 25.9% 581
hp_thpt_22_c HSG THPT Hải Phòng 2022 - Bài 3 HSG Tỉnh/Thành phố 0.01 27.0% 365
hp_thpt_23_a HSG THPT Hải Phòng 2023 - Bài 1 HSG Tỉnh/Thành phố 0.01 38.3% 1096
hp_thpt_23_b HSG THPT Hải Phòng 2023 - Bài 2 HSG Tỉnh/Thành phố 0.01 71.7% 1087
hp_thpt_23_c HSG THPT Hải Phòng 2023 - Bài 3 HSG Tỉnh/Thành phố 0.01 11.7% 655
hp_thpt_23_d HSG THPT Hải Phòng 2023 - Bài 4 HSG Tỉnh/Thành phố 0.01 23.8% 640
vnoj_round_01_c VNOJ Round 01 - PRIME MEAN VNOJ Round 0.00 42.2% 322
vnoj_round_01_f VNOJ Round 01 - TREE PATH VNOJ Round 0.00 12.2% 47
vnoj_round_01_e VNOJ Round 01 - GCD VNOJ Round 0.00 6.4% 38
vnoj_round_01_b VNOJ Round 01 - GAMING VNOJ Round 0.00 16.1% 332
vnoj_round_01_d VNOJ Round 01 - OR PAIR VNOJ Round 0.00 6.2% 62
vnoj_round_01_a VNOJ Round 01 - THREE VNOJ Round 0.00 30.5% 776
dovui_2024_b Thách Thức Lập Trình Xuân Giáp Thìn - Lật sỏi Chưa phân loại 0.00 31.7% 175
dovui_2024_a Thách Thức Lập Trình Xuân Giáp Thìn - Thử thách Vũ Môn Chưa phân loại 0.00 16.7% 112
bananabread_domino Domino Chưa phân loại 0.00 11.5% 1
bedao_g15_f Bedao Grand Contest 15 - Fun Puzzle Bedao Contest 0.00 28.0% 10
bedao_g15_e Bedao Grand Contest 15 - Lomkdle Bedao Contest 0.00 2.0% 5
bedao_g15_d Bedao Grand Contest 15 - Rollback Bedao Contest 0.00 4.0% 19
bedao_g15_c Bedao Grand Contest 15 - Noel Gifts Bedao Contest 0.00 9.7% 23
bedao_g15_b Bedao Grand Contest 15 - Sum^2 Xor Bedao Contest 0.00 12.2% 110
bedao_g15_a Bedao Grand Contest 15 - Bacteria Bedao Contest 0.00 24.8% 303
voi24_three Ba đường truyền điện Chưa phân loại 0.00 2.3% 12
voi24_impeval Cải thiện đánh giá Chưa phân loại 0.00 15.8% 19