Bedao Regular Contest 16 - Present Continuous

View as PDF

Submit solution


Points: 0.10 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M
Input: stdin
Output: stdout

Author:
Problem type
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

Quân đang học về thì hiện tại tiếp diễn (Present Continuous), và được giao một bài tập như sau:

"Fill in the bank with suitable form of the verb "to be"" (điền vào chỗ trống động từ dạng to be phù hợp).

Quân được cho một câu có dạng:

~\text{S + "___" + V_ing + O}~

Trong đó:

- ~S~ là Subject (chủ ngữ), ~S~ có thể là một đại từ hoặc một tên riêng.

- ~V~ là Verb (động từ).

- ~O~ là Object (tân ngữ), ~O~ có thể là người hoặc vật, động vật.

Quân cần điền vào ~\text{"___"}~ một dạng đúng của động từ to be ~\text{(am/is/are)}~ ứng với chủ ngữ ~S~ của câu.

Input

Một dòng duy nhất chứa xâu ~s~ có dạng như đã cho. Dữ liệu được cho đảm bảo không có tên riêng trùng với đại từ.

Output

Một xâu duy nhất chứa động từ dạng to be phù hợp ~\text{(am/is/are)}~.

Sample Input 1

He ___ playing football

Sample Output 1

is

Sample Input 2

Adele ___ rolling in the deep

Sample Output 2

is

Sample Input 3

They ___ fighting against Thanos

Sample Output 3

are

Sample Input 4

Wanda ___ sleep walking

Sample Output 4

is

Sample Input 5

Mr.Wilson ___ talking to Jessica

Sample Output 5

is

Sample Input 6

I ___ hacking NASA

Sample Output 6

am

Notes

Chủ ngữ + Chia động từ
~\text{I}~ ~\text{am}~
~\text{He}~ ~\text{is}~
~\text{She}~ ~\text{is}~
~\text{It}~ ~\text{is}~
~\text{We}~ ~\text{are}~
~\text{They}~ ~\text{are}~
~\text{You}~ ~\text{are}~
~\text{Tên riêng}~ ~\text{is}~

Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.