Problem list

ID Problem Category Points ▾ % AC # AC
usaco19db_livestock USACO 2019 - Dec - Bronze - Livestock Lineup USACO 0.10 31.5% 28
bedao_t1_iwant Bedao Testing Contest 01 - I WANT Bedao Contest 0.10 41.3% 1667
fcb033_gmt Beginner Free Contest 33 - GMT Free Contest 0.10 28.8% 343
fcb033_necklace1 Beginner Free Contest 33 - NECKLACE1 Free Contest 0.10 14.6% 16
fcb033_gold Beginner Free Contest 33 - GOLD Free Contest 0.10 31.6% 85
fcb033_reflect Beginner Free Contest 33 - REFLECT Free Contest 0.10 52.8% 65
fcb033_count Beginner Free Contest 33 - COUNT Free Contest 0.10 42.6% 126
fcb034_height Beginner Free Contest 34 - HEIGHT Free Contest 0.10 39.6% 103
fcb034_triangle Beginner Free Contest 34 - TRIANGLE Free Contest 0.10 39.4% 150
fcb034_gcd Beginner Free Contest 34 - GCD Free Contest 0.10 24.4% 121
fcb034_socmed Beginner Free Contest 34 - SOCMED Free Contest 0.10 74.8% 234
fcb034_abcsum Beginner Free Contest 34 - ABCSUM Free Contest 0.10 78.2% 551
fcb034_kthsum Beginner Free Contest 34 - KTHSUM Free Contest 0.10 23.0% 106
atcoder_dp_a Atcoder Educational DP Contest A - Frog 1 Atcoder 0.10 50.9% 2130
bedao_r01_exp Bedao Regular Contest 01 - EXP Bedao Contest 0.10 4.8% 127
fcb035_dna Beginner Free Contest 35 - DNA Free Contest 0.10 20.9% 187
fcb035_dungeon Beginner Free Contest 35 - DUNGEON Free Contest 0.10 40.2% 30
fcb035_pp3 Beginner Free Contest 35 - PP3 Free Contest 0.10 36.4% 75
fcb035_exp Beginner Free Contest 35 - EXP Free Contest 0.10 40.2% 156
fcb035_candy Beginner Free Contest 35 - CANDY Free Contest 0.10 34.9% 101
fct010_product Free Contest Testing Round 10 - PRODUCT Free Contest 0.10 75.1% 389
bedao_r03_kindness Bedao Regular Contest 03 - KINDNESS Bedao Contest 0.10 13.3% 174
bedao_m08_checkarray Bedao Mini Contest 08 - CHECKARRAY Bedao Contest 0.10 43.4% 404
segtree_itez1 Educational Segment Tree Contest - ITEZ1 Educational 0.10 44.2% 1109
segtree_itez2 Educational Segment Tree Contest - ITEZ2 Educational 0.10 48.2% 1116
hello22_prom Bedao PROM Hay Không? Hay Hay Bedao Contest 0.10 36.1% 547
icpc21_national_g ICPC 2021 vòng Quốc gia - Bài G: Group Testing ICPC 0.10 44.6% 237
bedao_r04_simple Bedao Regular Contest 04 - SIMPLE Bedao Contest 0.10 56.2% 470
icpc21_regional_l Left Or Right ICPC 0.10 69.1% 282
bedao_m09_walk Bedao Mini Contest 09 - WALK Bedao Contest 0.10 20.0% 194
bedao_r05_milo Bedao Regular Contest 05 - MILO Bedao Contest 0.10 25.8% 399
bedao_m10_strawberry Bedao Mini Contest 10 - STRAWBERRY Bedao Contest 0.10 36.7% 451
bedao_r06_pyramid2 Bedao Regular Contest 06 - PYRAMID2 Bedao Contest 0.10 16.1% 374
bedao_r07_number Bedao Regular Contest 07 - NUMBER Bedao Contest 0.10 69.2% 956
bedao_m11_sqrcut Bedao Mini Contest 11 - SQRCUT Bedao Contest 0.10 48.2% 562
bedao_r09_mnumber Bedao Regular Contest 09 - MNUMBER Bedao Contest 0.10 16.6% 516
bedao_m12_muscular Bedao Mini Contest 12 - MUSCULAR Bedao Contest 0.10 24.5% 404
bedao_m13_exam Bedao Mini Contest 13 - EXAM Bedao Contest 0.10 13.2% 318
bedao_r11_abstring Bedao Regular Contest 11 - ABSTRING Bedao Contest 0.10 19.8% 208
icpc22_national_f ICPC 2022 vòng Quốc gia - F: First Name Last Name ICPC 0.10 63.2% 313
olp_ct22_restore Olympic Sinh Viên 2022 - Chuyên tin - Khôi phục dữ liệu Olympic Sinh Viên 0.10 22.3% 51
olp_sc22_pdigit Olympic Sinh Viên 2022 - Siêu cúp - Chữ số đẹp Olympic Sinh Viên 0.10 12.5% 9
olp_kc22_cutpaste Olympic Sinh Viên 2022 - Không chuyên - CẮT DÁN Olympic Sinh Viên 0.10 33.9% 81
olp_ct22_digits Olympic Sinh Viên 2022 - Chuyên tin - Dãy chữ số Olympic Sinh Viên 0.10 6.9% 21
olp_ct22_cutstr Olympic Sinh Viên 2022 - Chuyên tin - Chuỗi hạt Olympic Sinh Viên 0.10 12.1% 46
olp_kc22_noelgift Olympic Sinh Viên 2022 - Không chuyên - QUÀ NOEL Olympic Sinh Viên 0.10 17.3% 50
olp_kc22_smartshop Olympic Sinh Viên 2022 - Không chuyên - CỬA HÀNG NĂNG LƯỢNG THÔNG MINH Olympic Sinh Viên 0.10 22.2% 117
olp_kc22_abstract Olympic Sinh Viên 2022 - Không chuyên - NGHỆ THUẬT TRỪU TƯỢNG Olympic Sinh Viên 0.10 21.5% 137
olp_ct22_roadimpro Olympic Sinh Viên 2022 - Chuyên tin - Nâng cấp tuyến đường Olympic Sinh Viên 0.10 30.6% 66
olp_ct22_tamphan Olympic Sinh Viên 2022 - Chuyên tin - Tam Phân Olympic Sinh Viên 0.10 9.1% 1