Xây hàng rào

View as PDF

Submit solution


Points: 0.23 (partial)
Time limit: 0.38s
Memory limit: 512M
Input: stdin
Output: stdout

Problem source:
USACO October 2008 - Qualifying Round
Problem type
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

Nông dân John muốn xây một cái hàng rào có ~4~ mặt vây lấy đàn bò. Ông ta có một thanh gỗ có độ dài là ~1~ số nguyên ~N~ (~4 \le N \le 2500~), ông ta muốn cắt thanh gỗ này tại ~3~ điểm để chia thành ~4~ miếng nhỏ hơn, mỗi miếng có độ dài là ~1~ số nguyên.

~4~ miếng này dài ngắn thế nào cũng được miễn là có thể giúp nông dân John đóng được ~1~ cái hàng rào hình tứ giác là được. Hỏi có bao nhiêu cách khác nhau cắt thanh gỗ ban đầu để tạo thành được hàng rào?

  • Hai cách cắt gọi là khác nhau nếu một cách có ~1~ nhát cắt tại ~1~ điểm mà cách kia không có.
  • Đảm bảo rằng hàng rào này xây dựng có diện tích lớn hơn ~0~.
  • Chú ý đáp án luôn nằm trong phạm vi ~1~ số nguyên ~32~ bit có dấu.

Input

  • Dòng ~1~: ~1~ số nguyên duy nhất: ~N~

Output

  • Một số nguyên duy nhất là số cách mà nông dân John có thể cắt thanh gỗ thành 4 miếng nhỏ hơn mà có thể tạo được 1 tứ giác.

Sample Input

6

Sample Output

6

Note

Nông dân John có thể cắt thanh gỗ theo 10 cách: (1, 1, 1, 3); (1, 1, 2, 2); (1, 1, 3, 1); (1, 2, 1, 2); (1, 2, 2, 1); (1, 3, 1, 1); (2, 1, 1, 2); (2, 1, 2, 1); (2, 2, 1, 1); or (3, 1, 1, 1). Trong đó 4 cách -- (1, 1, 1, 3), (1, 1, 3, 1), (1, 3, 1, 1), và (3, 1, 1, 1) -- không thể sử dụng để tạo thành 1 tứ giác.


Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.