Cho kẹo hay bị phá nào

View as PDF

Submit solution


Points: 0.23 (partial)
Time limit: 0.38s
Memory limit: 512M
Input: stdin
Output: stdout

Problem source:
USACO December 2008 - Gold Division
Problem type
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

Hằng năm ở Wisconsin tụi bò lại tổ chức ngày hội Halloween vào kỳ nghỉ Thu. Chúng sẽ mặc đồ hóa trang và đi xin kẹo nông dân John đã đặt trong ~N~ ~(1 \le N \le 100000)~ chuồng bò (để thuận tiện ta đánh số các chuồng bò từ ~1 \rightarrow N~).

Để cho lũ bò chơi vui hơn, ở chuồng ~i~ John sẽ cắm ~1~ biển báo ~next_i~ ~(1 \le next_i \le N)~ cho biết sau khi xin kẹo ở chuồng ~i~ thì bò sẽ phải tiếp tục đi tới chuồng ~next_i~ để xin kẹo tiếp.

Bò ~i~ sẽ bắt đầu xin kẹo từ chuồng ~i~. Và một con bò sẽ dừng việc xin kẹo nếu nó đi tới ~1~ chuồng mà nó đã từng đi qua rồi.

Tính xem mỗi con bò sẽ xin được bao nhiêu kẹo, biết rằng ở mỗi chuồng chúng chỉ xin được ~1~ viên kẹo mà thôi.

Input

 • Dòng ~1~: Một số nguyên duy nhất: ~N~
 • Dòng ~2~ ...~N + 1~: Dòng ~i + 1~ gồm ~1~ số nguyên duy nhất: ~next_i~

Output

 • Dòng ~1~ ...~N~: Dòng ~i~ chứa ~1~ số nguyên là số kẹo mà bò ~i~ nhận được

Sample Input

4
1
3
2
3

Sample Output

1
2
2
3

Comments

Please read the guidelines before commenting. • -18
  Nbk_Fucs  commented on Aug. 6, 2022, 10:43 a.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -24
  anhpha  commented on Sept. 15, 2021, 11:15 a.m. edited

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.