Need For Speed

View as PDF

Submit solution


Points: 0.23 (partial)
Time limit: 0.38s
Memory limit: 512M
Input: stdin
Output: stdout

Problem source:
USACO Mar 10 - Silver division
Problem type
Allowed languages
C, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch

Bessie đang tân trang và nâng cấp chiếc xe ô tô của cô ta để chuẩn bị cho cuộc đua ô tô Grand Prix nổi tiếng. Cô ta muốn mua thêm một số linh kiện nhằm tăng tối đa khả năng của ô tô. Ban đầu xe ô tô có khối lượng ~M(1 \leq M \leq 1000)~ và lực chạy ~F(1 \leq F \leq 1000000)~. Cửa hàng có ~N~ ~(1 \leq N \leq 10000)~ loại linh kiện được đánh số từ ~1~ ...~N~, mỗi loại linh kiện chỉ có một chiếc duy nhất.

Loại thứ ~i~ nếu được sử dụng, sẽ làm cho khối lượng ô tô tăng ~M_{i}~ và lực tăng ~F_{i}~. Định luật thứ II của Newton cho biết, ~a = f/m~, trong đó là ~f~ là lực, ~m~ là khối lượng, và ~a~ là gia tốc vật đạt được. Bessie muốn chọn một số loại linh kiện để bổ sung vào cho ô tô, sau cho Gia tốc đạt được là lớn nhất, đồng thời khối lượng ô tô càng bé càng tốt. Cô ta nên chọn loại những linh kiện nào?

Input

  • Dòng đầu tiên là ~3~ số tự nhiên ~f~, ~m~, ~n~.
  • Dòng thứ ~2~ ...~N + 1~, dòng thứ ~i~ là hai số ~f_{i}~, ~m_{i}~, cách nhau bởi ít nhất một dấu cách.

Output

  • Nếu không cần thêm linh kiện nào, in ra "NONE", ngược lại in ra các loại linh kiện được chọn, mỗi loại in trên một dòng. Bạn cần phải in ra theo thứ tự tăng dần.

Sample Input

1500 100 4
250 25
150 9
120 5
200 8

Sample Output

2
3
4

Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.