Diện tích hình chữ nhật


Submit solution

Points: 0.23 (partial)
Time limit: 0.375s
Memory limit: 512M

Problem type

Trên mặt phẳng toạ độ người ta vẽ ra \(N\) hình chữ nhật. Hãy tính diện tích che phủ bởi \(N\) hình chữ nhật này, biết rằng \(N\) hình chữ nhật này song song với \(2\) trục \(Ox\) và \(Oy\).

Input

Dòng \(1\): số nguyên \(N\) (\(1 \leq N \leq 10000\)).

\(N\) dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm \(4\) số nguyên \(x_1\), \(y_1\), \(x_2\), \(y_2\) tương ứng là toạ độ góc trái dưới và góc phải trên của hình chữ nhật thứ \(i\). (\(0 \leq\) \(x_1\) \(\leq\) \(x_2\) \(\leq 30000\), \(0 \leq\) \(y_1\) \(\leq\) \(y_2\) \(\leq 30000\)).

Output

Gồm \(1\) dòng ghi ra diện tích phủ bởi \(N\) hình chữ nhật

Sample Input

2
10 10 20 20
15 15 25 30

Sample Output

225

Note

image


Comments

There are no comments at the moment.