Diện tích hình chữ nhật

View as PDF

Submit solution


Points: 0.23 (partial)
Time limit: 0.38s
Memory limit: 512M
Input: stdin
Output: stdout

Problem source:
BOI 2001
Problem type
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

Trên mặt phẳng toạ độ người ta vẽ ra ~N~ hình chữ nhật. Hãy tính diện tích che phủ bởi ~N~ hình chữ nhật này, biết rằng ~N~ hình chữ nhật này song song với ~2~ trục ~Ox~ và ~Oy~.

Input

Dòng ~1~: số nguyên ~N~ (~1 \leq N \leq 10000~).

~N~ dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm ~4~ số nguyên ~x_1~, ~y_1~, ~x_2~, ~y_2~ tương ứng là toạ độ góc trái dưới và góc phải trên của hình chữ nhật thứ ~i~. (~0 \leq~ ~x_1~ ~\leq~ ~x_2~ ~\leq 30000~, ~0 \leq~ ~y_1~ ~\leq~ ~y_2~ ~\leq 30000~).

Output

Gồm ~1~ dòng ghi ra diện tích phủ bởi ~N~ hình chữ nhật

Sample Input

2
10 10 20 20
15 15 25 30

Sample Output

225

Note

image


Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.